ရဟန္းတို႔ ဤ သာသနာေတာ္ ၌ ေပးလွဴတတ္သူ ဒါယကာ ၏အဂၤါ၃-ပါး၊ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏အဂၤါ၃-ပါးတို႔ျဖစ္၏။အလွဴ႐ွင္သည္… ၁။မေပးလွဴမီ၀မ္းေျမာက္၏။ ၂။ေပးလွဴစဥ္စိတ္ၾကည္လင္၏။ ၃။ေပးလွဴၿပီးေနာက္ႏွစ္သက္ ၏။

အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ သည္… ၁။ တပ္မက္ျခင္း ရာဂကင္းကုန္၏။(သို႔)က်င့္ကုန္၏။ ၂။ အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသ ကင္းကုန္၏။(သို႔)က်င့္ကုန္၏။ ၃။ေတြေ၀ျခင္းေမာဟ ကင္းကုန္၏။(သို႔)က်င့္ကုန္၏။

ဤသို႔ အဂၤါ၆-ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အလွဴ ကို ေပးလွဴသူသည္၊ ဤမွ်အတိုင္းအ႐ွည္႐ွိေသာ ခ်မ္းသာ ကိုေဆာင္တတ္ ၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာအာ႐ံုကို ေပးတတ္၏၊ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ အစီးအပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏ ဟူ၍ ေကာင္းမႈအတိုင္းအ႐ွည္ပမာဏကို ယူျခင္းငွါ မလြယ္ကူေခ်။

စင္စစ္ ေသာ္ကား မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ အစုဟူ၍သာလွ်င္ ေရတြက္ ျခင္းသို႔ေရာက္၏။

(ဒါနသုတ္၊အဂုၤတၱိဳရ္-ဒု၊ စာ ၃၇၉။)

 

Credit: youngbuddhistassociation.mm