မူရင္း လက္ဝါးပံု ကိုပါ တြဲတင္ေပးလိုက္သည္။
လက္သူႂကြယ္ ေအာက္ အျဖဴေရာင္ ျဖင့္ ဝိုင္းျပ
သည့္ထဲ ၾကည့္ပါက “ငါး႐ုပ္ သေကၤတပံု´´ထင္
႐ွားျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႔ရမည္။
ငါး႐ုပ္သည္ လက္ဝါးျပင္ ၌ မည္သည့္ေနရာ၌ ႐ွိ႐ွိ
ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာကိုေပးသည္။

ယခုပံု လက္သူႂကြယ္ ေအာက္႐ွိ ငါး႐ုပ္သည္
မွန္ဘီလူးျဖင့္ၾကည့္စရာမလိုပဲ ထင္ထင္႐ွား႐ွား
ျပတ္ျပတ္သားသား ျပထားသည္။

ကြၽန္ေတာ္ မၾကာခဏ တင္ျပခဲ့သည္မွာ…
လက္သူႂကြယ္ ေအာက္ၿဂိဳလ္ခံုေနရာ၌ မည္သည့္
အေရးေၾကာင္း-လမ္းေၾကာင္း ေလးမွမ႐ွိ ေျပာင္
ေနသူ (သို႔မဟုတ္)ျပားခ်ပ္နိမ့္ဝင္ေနသူ တို႔သည္
ဆင္းရဲသူ-ပစၥည္းဥစၥာ မ႐ွိသူ-အေျခ ခံလူတန္းစား
သာျဖစ္၏။

လူ႔ ေလာက ၌…
ေနရာ တစ္ခုခုျဖင့္ အဆင္ေျပေနသူ
ထိုက္သင့္သေလာက္ ပစၥည္းဥစၥာ႐ွိသူ
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခ်မ္းသာေနသူ
ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေအာင္ျမင္ေနသူ တို႔၏
လက္သူႂကြယ္ေအာက္ ၿဂိဳလ္ခံုသည္ မဂၤလာ
အမွတ္အသား တစ္ခုခု မုခ် ဧကံ ပါ႐ွိေနသည္။
ဤကား…လကၡဏာ ပညာ ဥပေဒႆ ၏ ထူးျခား
ခ်က္ျဖစ္၏။

ယခု လကၡဏာ ႐ွင္ သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္သာ႐ွိ
ေသး၏။တစ္ဦးတည္းေသာ သား ျဖစ္၏။
မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ခ်မ္းသာ ျကြယ္ဝသူျဖစ္၏။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ေစ်းေကာင္း-ေစ်းႀကီးေနရာတို႔၌
ေျမယာ-အိုးအိမ္တို႔ မ်ားစြာ မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထား
သူျဖစ္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္…
သာမန္ထက္ပို၍ ခ်မ္းသာ ေနသူကို ခ႐ိုနီ ဟု
လြယ္လြယ္ထင္တတ္ၾက၏။ဤကားအထူးမွား၏။
တစ္သက္လံုး စားမကုန္ေအာင္ခ်မ္းသာသူ
ဗမာ စစ္စစ္ or ႐ွမ္းစစ္စစ္ or ရခိုင္စစ္စစ္ or
ကရင္ စစ္စစ္ or ကခ်င္ စစ္စစ္ or ခ််င္းလူမ်ိဳးစစ္
စစ္…စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလတိုင္းရင္းသား
တို႔ထဲမွ သံုးမကုန္ေအာင္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူတို႔
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ႐ွိခဲ့ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္ က အလုပ္ သေဘာ ဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိ၍
ဤအေၾကာင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႔လာၿပီး
သာမန္ လူ ထက္ပိုသိကာ တင္ျပႏိုင္ျခင္းသာ
ျဖစ္၏။
လြန္လြန္ကဲကဲ ခ်မ္းသာ တိုင္း ခ႐ိုနီမဟုတ္ပါ။

‪Credit : #‎DrMyintWinn‬