အထက္တန္း ေရွ႕ေန လုပ္သက္ သုံးႏွစ္အထိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ မွ ဦးျမင့္လြင္ က အထက္တန္းေရွ႕ေန၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန စာေမးပြဲ မ်ား က်င္းပေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ မွ ဥပေဒ ဘြဲ႔ ရၿပီးပါက ေရွ႕ေန ဝင္ခြင့္ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန အျဖစ္ တစ္ႏွစ္သင္ၾကားၿပီး အထက္တန္ ေရွ႕ေန အျဖစ္ စာရင္းတင္သြင္းေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ အထက္တန္း ေရွ႕ေန အျဖစ္ ၃ ႏွစ္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန မ်ားအျဖစ္ ဝင္ခြင့္နည္း ဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ၊ ဥပေဒ ပညာဌာန မွ Online ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေသာ ဘြဲ႔လြန္ ဥပေဒ ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း (Post Graduate Diploma in Law) ေအာင္လက္မွတ္တင္ျပ၍ အထက္တန္းေရွ႕ေနႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန အျဖစ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အထက္တန္း ေရွ႕ေန ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန စာေမးပြဲ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္ က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Credit : the voice