ေမြးကင္းစ ကေလး ေျခာက္ဦး တြင္ တစ္ဦးႏႈန္း ေသြးထဲ သၾကားဓာတ္ ပမာဏ နည္းပါးေသာ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ကေလး ဘဝ တြင္ ဦးေႏွာက္ ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ေမြးဖြားခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေမြးခါနီး တြင္ ေသြးထဲ၌ သၾကားဓာတ္ နည္းပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသက္ေလး ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ စီစဥ္ျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္၊ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆမွ သံုးဆအထိ ျမင့္မားေၾကာင္း နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။

ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္ပမာဏ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အ ေထြေထြစဥ္းစားေတြးေတာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အိုင္က်ဴကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္အျခားစြမ္းရည္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Neonatal Hypoglycemia ဟုေခၚေသာ ေမြးကင္းစ အရြယ္ ေသြးထဲ သၾကားဓာတ္ နည္းပါးေသာ အေျခအေနသည္ ကေလးဘဝတြင္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအႏၲရာယ္ရွိေသာ ကေလးမ်ား တြင္ လမေစ့ဘဲေမြးေသာ ကေလးမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ မိခင္က ေမြးလာေသာ ကေလးမ်ားပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမႈက ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္ နည္း ေနျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းၾကားဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပမထားေပ။

ေမြးကင္းစ တြင္ ေသြးထဲ သၾကားဓာတ္နည္းပါးေသာ အေျခအေနဟု ေသြးထဲ၌ သၾကားဓာတ္ ၄၇ မီလီဂရမ္ေအာက္ရွိေသာ အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။

ေသြးထဲ တြင္ ပါဝင္ေသာ ဂလူးကို႔စ္ ဓာတ္ သည္ ဦးေႏွာက္ အတြက္ ေလာင္စာ ျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ႀကီးထြားမႈ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

—Ref: UPI

Credit: 7Day Daily