ေျခေထာက္ က်ဥ္ျခင္း ေျခေထာက္ က်ဥ္ျခင္း ေျခဖဝါး၊ လက္သို႔ မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုခု ကိုအခ်ိန္ အၾကာႀကီး ဖိထား တဲ့အ ခါထံုက်ဥ္သြား ျခင္းခံစား ရတတ္ ပါတယ္။

အမ်ား အားျဖင့ ္ေျခေထာက္ကို ဖိထိုင္တဲ့ အခါမ်ိဳး မွာျဖစ္တတ္ လို႔ေျခ ေထာက္က်ဥ္ တယ္ဆိုတဲ့ အသံုး အႏႈန္းကို လူသိမ်ား ၾကပါ တယ္။

ဒါကိုေတာ့ Sleeping Foot လို႔ ခိုင္းႏိႈင္း ေလ့ ရွိၾကပါ တယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ ေနတဲ့ ေျခေထာက္ ေပါ့။ ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ အဂၤါ အစိတ္အ ပိုင္းရွိ ဦးေႏွာက္သို႔ သြားေသာ အာ႐ံုေၾကာ လမ္းေၾကာင္း ကိုအခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ေအာင္ဖိ ထားမိ ျခင္းေၾကာင့္ထံုက်ဥ္ (Numb) ျဖစ္သြား ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

ဖိအား ျဖစ္ေစေသာ အရာကို ဖယ္ရွား လိုက္တဲ့ အခါ အိပ္ေပ်ာ္ ေနတဲ့ ေျခေထာက္ ျပန္လည္ ႏိုးလာၿပီး ဦးေႏွာက္ကို စကား ျပန္ေျပာ လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေျခေထာက္ က်ဥ္တဲ့ အခါ သက္သာ ေစဖို႔ျပဳလုပ္ ရန္နည္း လမ္းက ေတာ့ေျခ ဖဝါးကို စက္ဝိုင္း ပံုသဏၭာန္ အတိုင္း လွည့္ေပး ပါ။

From…Myawady News

 

Credit: Health Digest