နယ္စပ္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္း၌ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေငြေပးေငြေခ်မလုပ္သူမ်ားကို အေရးယူသြားရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠဌဦးဘိုဘိုငယ္က ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚနန္းနီနီေအးက ျမန္မာေငြအားေကာင္းလာေစရန္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်ပ္ေင ြသုံးစြဲေရးအတြက္ ဗဟို ဘဏ္၏ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနပုံကို ေမးျမန္းသျဖင့္ ၎က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္း−ျမန္မာနယ္စပ္ကဲ့သို႔ေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြထက္ ထိုင္းဘတ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားတိုင္းျပည္မွ ေငြမ်ားကိုသုံးစြဲေနသည့္အေပၚ စည္းၾကပ္ရန္ အမတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးဆိုေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္စပ္တြင္သာမက အျခားေဒသမ်ားတြင္ပါ ထိုင္းဘတ္သုံးစြဲမႈေလ်ာ့က်ေစရန္ က်ပ္ႏွင့္ဘတ္ကို ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ လဲလွယ္သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ရာ ”ဘတ္ေငြကို ျပည္တြင္းမွာသုံးစြဲရင္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္တဲ့အမိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာသည္။

မည္သည့္ကာလမွ စတင္၍ လိုက္နာမႈမရွိပါက အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူကိုအသိေပးၿပီး ပညာေပးကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ကာ ေဆာင္႐ြက္သြားေတာ့မည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာက်ယ္ျပန္႔စြာ မသုံးစြဲေစရန္ႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေပးေငြေခ်အားလုံးကို က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေခ်ေစရန္ သမၼတ႐ုံးသို႔တင္ျပၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠဌက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာေဒသမ်ားတြင္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကထိုေဒသမ်ားရွိ ဘဏ္ခြဲမ်ား၌ က်ပ္ေငြ၊ ဘတ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာ ေငြစာရင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ဟု ဦးဘိုဘိုငယ္က ဆိုသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားရွိ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ႐ူပီးႏွင့္ ယြမ္တို႔ကိုတရားဝင္လဲလွယ္ခြင့္ျပဳရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ေငြလဲေကာင္တာ ၁,၃ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Credit:The Myanmar Times