႐ု႐ွားႏိုင္ငံ တြင္ ၅ တန္းမွ၍ တပ္မေတာ္မွဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ ေက်ာင္း မ်ားတြင္ အခမဲ့တက္ေရာက္ ႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို ေက်ာင္း တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္း ၿပီးပါက ဗိုလ္သင္တန္း ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ကာ ဗိုလ္ေလာင္း ျဖစ္ရန္လည္း ေသခ်ာပါသည္။ အရပ္ဘက္အထက္တန္း ေက်ာင္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသည္လည္း ဗိုလ္ေလာင္း ေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီး စာေမးပြဲ၊ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးအဆင့္ဆင့္တို႔ စိစစ္ၿပီးေအာင္ျမင္လွ်င္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူ ေယာက္်ား တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အ တြက္ စစ္မႈထမ္း ရန္တာ ၀န္ရွိၾကပါသည္။ ႐ု႐ွား တို႔သည္ စစ္မႈ မထမ္းမေနရစနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး စစ္မႈထမ္း ကာလမွ ယခင္ႏွစ္ ႏွစ္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ထားပါသည္။ ေဆးအဆင့္မမီသူ၊ ဘာသာေရးအရလိုက္နာရသူဘုန္းႀကီး ရဟန္း မ်ားအား စိစစ္ၿပီးလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ၎င္းတို႔အေနျဖင့္ စစ္မႈထမ္းျခင္းအစားႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဌာနမ်ား တြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။ စစ္မႈထမ္း ေဆာင္ဖူးသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ခံဌာနမ်ား တြင္ အရာရွိ^အရာခံအၾကပ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခြင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ ေလွ်ာက္ရာတြင္လည္း စစ္မႈထမ္းေ ဆာင္ခဲ့စဥ္က တာ၀န္ေက်ပြန္မႈမွတ္ခ်က္ေကာင္းမွသာ အလုပ္ရရွိရန္ေသခ်ာပါသည္။ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္မွ စစ္မႈထ မ္းသက္ ၈ လထက္မနည္းသူသည္ တပ္မေတာ္ တြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုပါက တပ္ၾကပ္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးႏွင့္ အရာခံမ်ားအျဖစ္ ၅ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ထပ္မံ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၅ ႏွစ္ျပည့္ေသာ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လိုပါက ၅ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ထပ္မံ
ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေနထိုင္ရန္အိမ္ႏွင့္တိုက္ခန္းစီစဥ္ေပးၿပီး အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသခြင့္ ကိုလည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းသက္ ၂၀ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေနထိုင္ရန္ အိမ္ မရွိပါက ေနစရာ အိမ္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္းအား မိသားစုအနည္းမ်ားအေပၚမူတည္၍ မိသား စုမ်ားပါက တိုက္ခန္းအက်ယ္၊ နည္းပါက တိုက္ခန္းက်ဥ္း အား အပိုင္ေပးပါသည္။ ႐ု႐ွားတပ္မေတာ္သည္ ရာထူး^အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းအား မိမိတို႔၏သက္ ဆိုင္ရာလက္႐ံုးတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္သည္။


သတ္မွတ္ကာလျပည့္ေသာ မည္သည့္အရာ ရွိ၊ စစ္သည္ ကိုမဆို ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ရာထူး^အဆင့္တိုျမႇင့္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက နစ္နာသူအရာရွိ^စစ္သည္ မွ တပ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕သို႔ သတင္းပို႔အသနားခံစာတင္ႏိုင္ပါသည္။ အုပ္ ခ်ဳပ္သူတပ္မွဴး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ အဆိုပါ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ အနားေပးခံရႏိုင္သည္အထိ တင္းၾကပ္စြာဥပေဒထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ အျခားလက္႐ံုးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ လက္႐ံုးေအာက္ ရွိ အရာ ရွိ စစ္သည္မ်ား၏ ရာထူး^အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ကိုယ္တြယ္ရၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမရွိေပ။

အၿမဲတမ္း စစ္မႈထမ္း မ်ားသည္ ရာထူး တိုးရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ တပ္ဖြဲ႕တြင္ ေနရာလြတ္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အဆင့္တိုးေပးရသည္။ ဥပမာ ဗိုလ္မွဴးတစ္ေယာက္သည္ ၃ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ဒုမွဴး ႀကီးအဆင့္သို႔တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ရွိသည္ (တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တြင္လည္း ၎င္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္)။ ျပစ္မႈမွတမ္တမ္းတြင္ မင္နီထိပါကလည္း ၎င္းျပစ္ဒဏ္က်သက္တမ္းျပည့္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ မွဴးႀကီးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈေၾကာင့္ ရာထူးဆိုင္းငံ့ကာလျပည့္ပါက အဆိုပါကလမင္နီသည္ အလိုလိုပ်က္ျပယ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တိုးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလိုေတာ့ေပ။

ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈဒဏ္  ေၾကာင့္ ရာထူးဆိုင္းငံ့ခံေနရေသာ ကာလတြင္လည္း မင္နီ ထိထားေသာအရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၏အလုပ္တာ၀န္ကို ေက် ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ေပးအပ္ေသာတာ၀န္ကိုအစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းရွိပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူတပ္မွဴး^ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ မင္နီ ကိုပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။ မင္နီ ပ်က္ျပယ္သည့္ ေနာက္တစ္ေန႕သည္ စစ္မႈထမ္းကာလျပည့္ပါက ေနာက္တစ္ဆင့္တိုး ခံစားခြင့္ရရွိသည္။ အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ေန႔မွစတင္၍ ၅ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ကိုမျဖစ္မေနခ်ဳပ္ဆိုၾကရသည္။

စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ျပည့္ပါက ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုပါက ၅ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ စစ္မႈထမ္းသက္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ေသာ အရာရွိသည္ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမရွိေသးပါက ႏိုင္ငံေတာ္ မွ တိုက္ခန္း၀ယ္ရန္ ေငြအားလည္းေကာင္း၊ တိုက္ခန္းအဆင္သင့္ရွိပါက တိုက္ခန္းအားေနထိုင္ခြင့္ေပးရန္တင္ျပေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ထို တိုက္ခန္း အား အပိုင္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအျပင္ သာမန္ခြင့္အအနားယူခြင့္ရက္ ၃၀ အား အျပည့္အ၀ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ စစ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၅ ရက္ထက္မပိုေသာ ခြင့္အား ခံစားခြင့္ရွိသည္။

စစ္သက္ ၂၀ ေက်ာ္ပါက ၄၅ ရက္ႏွင့္အထက္ ခံစားခြင့္ရွိၿပီး စာသင္ေပးေသာနည္းျပ၊ ပါေမာကၡမ်ား သည္ ၅၆ ရက္ထိ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ႐ု႐ွား စစ္မႈထမ္း အားလံုးသည္ လစာေငြရရွိပံုမတူၾကေပ။ အရာရွိ^စစ္သည္ အားလံုး မိမိတို႔ လက္ေမာင္းမွ အဆင့္၊ ပုခံုးေပၚမွအပြင့္စသျဖင့္ အဆင့္အတြက္ပံုေသလစာခ်င္းတူညီၾကေသာ္ လည္း ထမ္းေဆာင္ရမည့္ေနရာ၊ ရာထူး၊ တာ၀န္ခံရသည့္ပမာဏအနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္၍ ရာထူး အတြက္ လစာ ရရွိၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်င္း အဆင့္တူေသာ္လည္း တစ္ဦးကတပ္ရင္းမွဴး၊ တစ္ဦးက ဒုေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဆိုပါက ရာထူး အရျမင့္ေသာ ဒုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ လစာပို၍ရရွိပါသည္။

ႏွစ္တိုး လစာ သည္ စစ္မႈထမ္း သက္အား အဆင့္အတြက္ ရရွိေသာလစာမွ ၂-၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေျမႇာက္ၿပီးလစဥ္ရရွိသည္။ ပညာသည္ျဖစ္ပါက ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထပ္တိုး ရရွိသည္။ တပ္တြင္း၊ ေက်ာင္းတြင္းထူးခြၽန္မႈမ်ား၊ တီထြင္မႈမ်ားရွိပါက ဆုခ်ီးျမႇင့္ေငြလစာထဲသို႔ တစ္လံုးတစ္ခဲ တည္းေပါင္း၍ ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါသည္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ အရာရွိ^စစ္သည္အားလံုးကို ၃ လတစ္ႀကိမ္ ဆန္းစစ္အဲ ျဖတ္ကာ သတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္အတြင္း ထိန္းထားႏိုင္သူမ်ားအား ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းမႈအတြက္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ မ်ားကို ထပ္ေပါင္းခ်ီးျမႇင့္ေပးပါသည္။

သီးျခား တိုက္ပြဲ ၀င္ဖူးေသာ၊ စစ္ဆင္ေရး မ်ားတြင္ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ဖူးေသာ သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ဆုတံဆိပ္၊ စစ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ လစာ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအား လစာ တြင္ ထပ္တိုးရရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္ခင္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဘာနပ္စ္ဆုေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေငြအား ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ထိုေထာက္ပံ့ေငြမွာ လက္ရွိလစာ၏ ၂ ဆျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလံုး ၀လုပ္ခြင့္မရွိဘဲ ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ထားၿပီး မိသားစုဇနီးသားသမီးကိုသာ ခြင့္ျပဳပါသည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အရာရွိမ်ားအား အရပ္ဖက္ တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္အား ထက္မွခြင့္ျပဳပါက သင္ၾကား ႏိုင္သည္။ တပ္မွအၿငိမ္းစားယူပါက လုပ္သက္ဆုေၾကးရရွိၿပီး အခ်ိန္မေရြးေဆးကုသခြင့္ရရွိပါသည္။
မၾကာမီထုတ္ေ၀မည့္ ရုရွား တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းစာအုပ္မွ
ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ရန္ႏိုင္
အခ်က္အလက္မ်ားအပင္ပန္းခံရွာေဖြေပးေသာ ညီေလးသက္
ပိုင္စိုး(Mario Moe Sat)ကိုေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ဗ်

share frome : myanmar 24 hr