ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားလမ္းရွိ ေရႊရွမ္းကန္ စားေသာက္ဆိုင္ ပိတ္သိမ္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အင္းစိန္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက အဆိုပါအေဆာက္အဦငွားရမ္းထားျခင္းအား ရုပ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ စားေသာက္ဆိုင္ေနရာသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ေလွေလွာ္အသင္းပိုင္ အေဆာက္အဦျဖစ္သည္။
ယခုပိတ္သိမ္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ စားေသာက္ဆိုင္ေနရာ ငွားရမ္းကာလစာခ်ဳပ္သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး၏ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါအေဆာက္အဦအား ၁.၄.၂၀၁၆ မွ ၃၁.၃.၂၀၂၁ ႏွစ္ထိ ငါးႏွစ္ၾကာ ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ငွားရမ္းခမွာႏႈန္းမွာ တစ္လက်ပ္ (၃၅) သိန္းျဖစ္ၿပီး ၁၂ လစာ ငွားရမ္းခ က်ပ္သိန္း (၄၂၀) ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေငြစာရင္းအတိုင္း ေပးသြင္းခဲ့ၿပီးကို စီစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
၃၁.၃.၂၀၁၇ တြင္ ၁၂လစာ ငွားရမ္းခေပးသြင္းမႈကာလ ကုန္ဆုံးၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ ၇.၄.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထားေျပာင္းေရႊ႕ရန္ႏွင့္ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ ညိွႏိႈင္းေပးခဲ့ရာ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထို႔သုိ႔ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ အစိုးရအိမ္ဥပစာႏွင္ထုတ္ျခင္း အခြင့္အာဏာပိုင္ အပ္ႏွင္းခြင့္ရရွိရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ညိွႏိႈင္းခဲ့ရာ (၃.၇.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ အခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ထပ္မံရွင္းလင္းသည္။
အခြင့္အာဏာရၿပီးေနာက္ ၇.၇.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ခဲ့ရာ ဆိုင္ရွင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အား သက္ဆိုင္ရာေဒသအစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံတင္ျပထားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရႊရွမ္းကန္စားေသာက္ဆိုင္ ပိတ္သိမ္းရန္ကိစၥအတြက္ အစည္းအေဝးေခၚယူၿပီး ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

Credit; စီးပြားရွင္