က်မ တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ တစ္ခါတရံ၌ အရက္ နွင့္ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ၾကားရေလ့ရွိသည္ ။တခ်ိဳ႕က အရက္ ေသာက္ျခင္း ကို လူမႈေရး ဟုေခါင္းစဥ္တပ္သည္ ။ တခ်ိဳ႕က သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္းအရက္ေသာက္၍စကားေျပာဆိုျခင္း က ပို၍ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုသည္ ။ တစ္ခါတေလပါပဲ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဟုထင္ျမင္တတ္ၾကကာ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္ဟုပင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ႀကီးတပ္ၾကသည္ ။ အရက္ ေလး တစ္ခါတေလပဲေသာက္တာ က်န္တာအားလံုးေကာင္းတဲ့ လူေကာင္း တစ္ေယာက္ပါဟုဆိုတတ္ၾကသည္ ။ သို႔ေသာ္ ထို အရက္ ကေလးကပင္ က်န္တာအားလံုးကို အေကာင္းမွ အဆိုး သို႔တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲသြားေစတာကို သတိမမူမိၾကေပ ။
ဘာသာေရး ရႈေထာင့္မွၾကည့္လၽွင္ ..အရက္ ေသာက္ျခင္း သည္ ငါးပါးသီလ မွ တစ္ပါးကိုက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ထိုတစ္ပါးတည္းကပင္ က်န္ေလးပါးကို က်ဴးလြန္မိေအာင္ လွံု႔ေဆာ္ေပးႏိုင္သည္ ။
အရက္သည္လည္း စိတ္ ကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ ယစ္ေဆးဝါး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ အရက္ ေၾကာင့္ မူလစိတ္ေပ်ာက္ေသာအခါ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၿပီး လူသတ္မိသည့္အခါ ပါဏာတိပါတကံကို အလိုအေလၽွာက္ခ်ိဳးေဖာက္မိၿပီးသားျဖစ္မည္ ။ မိန္းမကိစၥကို ဝါသနာ မပါသည့္တိုင္ ၾကံဳႀကိဳက္ပါကက်ဴးလြန္မိႏိုင္မည္ ။ စိတ္အေျခအေန ေျပာင္းကာ မိသားစုဝင္ မ်ားကိုျဖစ္ေစ မေျပာသင့္တာေျပာမိ မလုပ္သင့္တာလုပ္မိမည္ ။ အရက္ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ားကားေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေပ ။
သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ အရက္ ေသာက္ျခင္း ကိုပင္ ေခတ္မွီေသာ ကိစၥတစ္ခုဟုသတ္မွတ္ကာ မေသာက္ဖို႔တားျမစ္သူ ၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေသာက္၍ကိုယ္ကမေသာက္လၽွင္ပင္ ေခတ္ေနာက္က်၍ ေခတ္မမွီအျမင္မက်ယ္သူဟု ယူဆတတ္ၾကျပန္သည္ ။
အရက္ေသာက္ျခင္းကိုမႏွစ္သက္သူသည္ အရက္ အေၾကာင္းကို ဥာဏ္မမွီသူမဟုတ္ ၊ အရက္ ေသာက္သူမ်ားကသာ အရက္ကိုလက္မခံႏိုင္သူ၏ အေတြးအေခၚစံခ်ိန္စံႏႈန္းကို ဥာဏ္မမွီႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
အမွန္တကယ္ေတာ့ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ျပသနာ မ်ားသည္ ..တိုက္ရိုက္ျဖစ္သည္မဟုတ္ဘဲ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ပြားၾကသျဖင့္သာ အရက္ကို တိုက္ရိုက္စြပ္စြဲဖို႔ခက္ခဲျခင္းျဖစ္သည္ ။
အခါတစ္ပါးက ME ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္ အရာရွိတစ္ေယာက္သည္ အရက္ ကိုႀကိဳက္၍ေသာက္၏ ။ သူ႔တြင္ ထိုအရက္ေသာက္တာေလးသာ ရွိလ်က္တျခားဘာမွအျပစ္မရွိ မိသားစုအေပၚ တာဝန္ေၾကေသာ ေယာက်ာ္းေကာင္း တစ္ေယာက္ ၊ မိန္းမႏွင့္ကေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္ အႏြံတာခံတတ္ေသာေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။
ဇနီးျဖစ္သူ ကလည္း သူ႔ေရွ႕တြင္မေသာက္ဖိုသာတားႏိုင္ပီး ကြယ္ရာမွာမေသာက္ဖို႔မတားႏိုင္ရွာေခ်။သို႔ေသာ္ .. ေနျပည္ေတာ္သို႔ အစည္းအေဝးသြားသည့္အခါ အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္အတူေသာက္ၿပီး တစ္ေယာက္တည္းဆိုင္ကယ္ႏွင့္အျပန္တြင္ ေျမာင္းထဲသို႔ျပဳတ္က်ကာ မနက္လင္းအားႀကီးက်မွရဲကေတြ႕သည့္အခါ အသက္ မရွိရွာေတာ့ေပ ၊ ဘယ္ေလာက္ႏွေမ်ာစရာေကာင္းသနည္း ။ အရက္  နွင့္အသက္ကို လဲလွယ္ရရွာေလသည္ ။
တစ္ခါတစ္ရံ၌တခ်ဳိ႕ေသာအရက္ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ျပသနာ မ်ားသည္ လူသိရွင္ၾကားထြက္ေပၚမလာတတ္ ။ အရက္ကို အလြန္အမင္းႀကိဳက္သူသည္ မိန္းမ အေပၚစိတ္ဝင္စားမွာေလ်ာ့နည္းတတ္သျဖင့္ .. ဇနီးမယား က  ထြက္ေပါက္ရွာသာယာမႈရွာသြားၿပီး အိမ္ေထာင္ ျပိဳကြဲရသည္မ်ားလည္းရွိတတ္ျပန္သည္ ။
အရက္ႀကိဳက္ေသာ ေယာက်ာ္း အမ်ားစုသည္ .. ဒီတစ္ခုပဲလုပ္တာ က်န္တဲ့ တာဝန္ မပ်က္ကြက္ဘူးဟု ကာဘာယူေလ့ရွိၾကသည္ ။ ေယာက်ာ္းတို႔ျပဳအပ္သည့္ အဆင္တန္ဆာတစ္ခုဟုယူဆလိပ္ျပာလံုတတ္ျပသည္ ။
သို႔ေသာ္မည္မၽွပင္ စည္းကမ္းတက်ေသာက္သည္ျဖစ္ေစ.. ထိုသို႔ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦး စိတ္ဆင္းရဲၿပီဆိုလၽွင္ ထိုသူသည္ မိသားစုအေပၚစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ abuse လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။
တစ္ခါတရံတြင္ မိဘ ျဖစ္သူ၏ အရက္ေသာက္ျခင္းကို သားသမီးျဖစ္သူက မႏွစ္မ်ိဳ႕ေသာ္လည္းတားျမစ္ဖို႔အားမတန္၍ ငံု႔ခံ ေနရလၽွင္လည္း သားသမီးအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ abuse လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ ။
အရက္သမားတခ်ိဳ႕သည္ မိသားစုအေပၚတြင္ ငါကနင္တို႔ကို ဒါေတြ ဒါေတြ လုပ္ေပးထားတာ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါ အရက္ ေသာက္တာေတာ့ နင္လက္ခံရမယ္ ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ိဳးႏွင့္ အၾကပ္ကိုင္ေလ့ရွိတတ္ၾကသည္ ။
မိသားစုလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးထားသျဖင့္ သူတို႔ ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကိုမပိတ္ပင္ရဟူေသာ သေဘာထားမ်ိဳးလည္းရွိတတ္ၾကရာ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ထိုလုပ္ရပ္ကို လက္ခံႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ လက္မခံႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေအာင့္အည္းသည္းခံၾကရရွာသည္ ။
ယခုအခါ ေတာအရပ္ေဒသတို႔တြင္ အရည္အေသြး မမွီေသာ အရက္ မ်ားကိုေသာက္သံုးရင္းအသက္တိုၾကရရွာၿပီ။ ဘဝမ်ားစြာ ပ်က္ရရွာၿပီ ။
သို႔ေသာ္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အရက္ ဆိုေသာအရာကေတာ့ေရာင္းေကာင္းျမဲ ေရာင္းေကာင္းဆဲ ။
ေသာက္သူေတြကလည္းမက္မက္စက္စက္ေသာက္ေနၾကဆဲ။
အရက္ ေသာက္ျခင္း အတြက္ ဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနၾကဆဲ ။
ေသသူေတြလည္း ေသေနၾကဆဲ ။
လူတို႔ဆင္ျခင္တုန္တရား အားနည္းျခင္း ကို ေရာင္းေကာင္းလွေသာ အရက္ မ်ားက သက္ေသျပဆဲပင္ျဖစ္ေတာ့သည္ ။
ပုညခင္
share from : ေငြတာရီ

 

LEAVE A REPLY