ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီး ျပန္ထြက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကုိ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – အီးပီေအ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီး ျပန္ထြက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု – အီးပီေအ

ႏိုင္ငံအတြင္း ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေသာ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ရာတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အျပင္ က်ပ္သိန္း ၃ဝ အထိ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္
ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ သစ္ေတာဥပေဒပါ ျပစ္မႈ နွင့္ ျပစ္ဒဏ္ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၌ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေသာ တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ရာတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အျပင္ က်ပ္သိန္း ၃ဝ အထိ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္
ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ သစ္ေတာဥပေဒပါ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

”ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းၿပီးရင္ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္သယ္ေဆာင္တဲ့ ျပစ္မႈ မ်ားအေပၚ ေနာင္က်ဥ္တ့ဲ
အထိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံံ တြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သစ္ေတာ ဖုန္းလႊမ္းမႈဧရိယာမွာ ၆ဝ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခ့ဲေသာ္
လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာစားနပ္ရိကၡာႏွင့္
စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ (အက္ဖ္ေအအို)က ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ သစ္အလြန္အကြၽန္ထုတ္ယူျခင္း၊
တရားမဝင္ ထုတ္ယူျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားခံစားရျခင္း စသည့္
အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္င့ံဧရိယာ၏ ၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ
လ်က္ရွိသည္ဟု ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ား လူေနမႈဘဝနိမ့္က်ျခင္း၊ အရင္းအႏွီးနည္းၿပီး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား
မ်ားရသည့္အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ေငြေၾကး
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ တရားမဝင္ထုတ္ယူေနျခင္း၊ တရားမဝင္ လက္ကိုင္စက္လႊမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ့ဲ
ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ားအလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိေနျခင္း၊ နယ္စပ္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
အားနည္းျခင္း၊ ဥပေဒ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားနည္းေနျခင္း
မ်ားေၾကာင့္လည္း တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ၄င္းက လႊတ္ေတာ္တြင္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစုိးရသစ္စတင္တာဝန္ယူသည့္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကြၽန္းႏွင့္သစ္မာစုစုေပါင္း
တန္ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားအပါအဝင္ သစ္ခိုးထုတ္ေသာတရားခံ ၈,၃၃၇
ဦးႏွင့္ ယာဥ္၊ ယႏၲရား ၂,၅၉၉စီးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။ လက္ရွိ၂ဝ၁၇-၁၈
ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း တရားမဝင္ သစ္တန္တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္
တရားခံ၂,ဝ၈၈ ဦး၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရား ၉၇၃ စီးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဦးအုန္းဝင္းက
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ကမူ တရားမဝင္
သစ္ထုတ္ယူမႈမ်ားကို အႀကိမ္ေရစိပ္စိပ္ ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ
တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

”အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ဆက္စပ္ပါဝင္လ်က္
ရွိတာကို ေတြ႕ရွိၾကား သိေနရပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တရားမဝင္ထုတ္ယူေသာ သစ္မ်ား ဖမ္းမိရာတြင္ပိုင္ရွင္မ့ဲသစ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိျခင္းအေပၚ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပခ့ဲၾကသည္။ ထိုက့ဲသို႔ပိုင္ရွင္မ့ဲဖမ္းဆီးရမိျခင္း
သည္ သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ားသည္အဖြဲ႕အစည္းလိုက္ လႈပ္ရွားသြားလာေလ့ရွိၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
နည္းသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ေတာတြင္းေနရာမ်ားတြင္ ဖမ္းမိျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္
ေက်းရြာအနီးတြင္မိေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက တရားခံ ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့မရွိိျခင္း၊
ပိုင္ရွင္ႏွင့္အတူ ေတြ႕ေသာ္လည္း လက္ရဖမ္းဆီးရာတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္း၊
ဖမ္းဆီးစဥ္ အုပ္စုဖြဲ႕ခုခံေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသူမွာ ထြက္ေျပးခ့ဲရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။

တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္ မႈမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရာတြင္ ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အထိ
လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အပါအဝင္ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္း ရွစ္ဦးေသဆုံးခ့ဲၿပီး၊ ၄၂ ဦး
ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္

Credit : myanamr times