( ၁ ) အိမ္တြင္းမီး အျပင္မထုတ္ရ။

( ၂ ) အိမ္ျပင္မီး အတြင္းမသြင္းရ။

( ၃ ) ျပန္ေပးမည့္သူကုိသာေပး။

( ၄ ) ျပန္ မေပးမဲ့သူကုိ မေပးနဲ႔။

( ၅ ) ေပးသင့္သူကုိလည္း ေပး။

( ၆ ) ခ်မ္းသာစြာထုိင္။

( ၇ ) ခ်မ္းသာစြာ စား။

( ၈ ) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္။

( ၉ ) မီးကုိ ရုိေသစြာလုပ္ေကြ်း။

( ၁၀ ) အိမ္တြင္းနတ္ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္။တို႔ျဖစ္ပါသည္။

( ၁ ) အိမ္တြင္း မီး အျပင္ မထုတ္ရ ဆုိတာ .. အိမ္တြင္း မွာရွိတဲ့ အိမ္တြင္းေရး ျပႆနာ ကိစၥ အဝဝ ကုိ အျပင္ ေဖာက္သည္မခ် နဲ႔ လို႕ ဆုိလုိ တာပါ။

( ၂ ) အိမ္ျပင္ မီး အတြင္း မသြင္းရ ဆုိတာ…ျပင္ပမွာ ျဖစ္လာတဲ့ျပႆနာ ေတြ ကိုလည္ အိမ္တြင္း သယ္မလာ နဲ႔ လုိ႔ဆုိလုိတာ ပါ။

( ၃ ) ျပန္ေပးမယ့္ သူကုိ ေပးဆုိတာ.. ေခ်းငွား တဲ့ အခါျပန္ေတာင္း ရမည့္ သူ ကုိသာ ေခ်းငွား လုိ႔ ဆုိတာပါ။

( ၄ ) ျပန္မေပး မယ့္ သူကို မေပးနဲ႔ ဆုိတာ… ပစၥည္း ဥစၥာ ေခ်းငွားတဲ့ အခါ ျပန္ေတာင္းရမ္း လု႔ိ မရမည့္ သူ ကုိ မေခ်းငွား နဲ႔လုိ႕ဆုိလုိ တာပါ။

( ၅ ) ေပးသင့္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေပးသင့္ သည္ ျဖစ္ေစ ေပးပါဆုိတာက… မိမိေဆြမ်ဳိး အသုိင္းအဝုိ္င္း ထဲမွာ .. ဘဝေပးအရမျပည့္စုံတဲ့ သူေတြ ကိုေတာ့ ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တ မေနပဲေထာက္ပ့ံ လုိက္ပါ ဟု ဆုိလုိတာပါ။

( ၆ ) ခ်မ္းသာစြာ ထုိင္ပါ ဆုိတာ.. မိမိ လင္ေယာက်္ား၊ ေယာကၡမေတြရဲ့ အထက္ အရပ္၊ ေလညာ အရပ္ စေသာ မျပစ္ မလြတ္ ေသာေနရာ မွာ မထုိင္ဘဲ အျပစ္ကင္း ေသာ ေနရာ မွာ ထုိင္လုိ႔ ေျပာတာပါ။

( ၇ ) ခ်မ္းသာစြာ စားပါ ဆုိတာ… မိဘ၊ ေယာကၡမ၊ ခင္ပြန္း တုိ႔ကုိေရွးဦးစြာ ေကြ်းၿပီး ေနာက္မွ စားပါလုိ႔ ေျပာ တာပါ။

( ၈ ) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ပါ ဆုိတာ.. မိဘ၊ ေယာကၡမ၊လင္ေယာက်္ားတုိ႔ ကုိ သင့္တင့္ ေသာ ေဝယ်ာဝစၥ ျပဳၿပီးမွာအိပ္ပါ လုိ႔ ေျပာတာပါ။

( ၉ ) မီးကုိ ရုိေသစြာ လုပ္ေကြ်း ဆုိတာ.. ေယာကၡမ ေတြ ကုိေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ လုိ႔ ေျပာတာပါ။

( ၁၀ ) အိမ္ဦးနတ္ ကုိရုိေသ ဆုိတာ.. မိမိ လင္ေယာက်္ား ကုိအိမ္ဦးနတ္ ကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံ ရမယ္ လို ့ဆိုလုိ တာပါ။

Credit to ဓမၼေရခ်မ္းစင္