အေျခခံ ပညာ အတန္း မ်ား၏ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲ မ်ားကို ယခုလကုန္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး ေအာက္တုိဘာလအထိ က်င္းပေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲ မ်ားကို ယခုလကုန္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ေအာက္တုိဘာလအထိ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးမည့္ သင္ရိုးမ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လမွ စတင္သင္ၾကားခဲ့ေသာ သင္ရိုး မ်ားမွစတင္ၿပီး စက္တင္ဘာလအထိ သင္ၾကားထားေသာ သင္ရိုးမ်ားကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲ မ်ားတြင္ စတုတၳတန္း နွင့္ အဌမတန္း တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနမွ နမူနာထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို မွီျငမ္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ျပန္လည္ျပဳစုထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန တြင္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခရိုင္ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားမွ သိရသည္။

 

ယခု ညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေျခခံပညာ အတန္း မ်ား၏ စာေမးပြဲ မ်ားကို အခန္းဆုံးစစ္ေဆးျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ပထမႏွစ္၀က္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္၀က္ဆုံးႏွစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ေလးႀကိမ္သာ စစ္ေဆး ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုလွွ်င္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ေလးဦးႏႈန္းျဖင့္ အေျဖလႊာတစ္ခုတည္းတြင္ ေျဖဆိုရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာ ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယင္းအေျခအေနကို ပထမဆုံး ေတြ႕ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ပုံမွန္ စစ္ေဆး ျခင္းမ်ားျဖင့္သာ စစ္ေဆး ရန္ ျပန္လည္ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလေက်ာင္းပိတ္ရက္ နည္းနည္းေစာတယ္။ ပထမႏွစ္၀က္ ကို ေအာက္တိုဘာလမွာ စစ္ရမယ္ဆုိေပမယ့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလကုန္ေလာက္မွာ စၿပီး စစ္ေဆးမွာပါ။ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္း ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ေနရာရဲ႕ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

Source: democracy today