ယေန႔ေခတ္၏ ေတြ႕ၾကံဳရ အမ်ားဆံုးေသာ လူတိုင္း၏ ဆႏၵသည္ ခ်စ္မႈေရးရာ တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖိုမ ဆက္ဆံမႈ တစ္ရပ္အတြက္ စနစ္တက် လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္ သင့္သေလာက္ မေက်နပ္ရသည္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရသည္။ ေက်နပ္မႈ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ (အထြဋ္အထိပ္) အရသာသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပ်ိဳးယူမွသာ ရႏုိင္သည့္ ေက်နပ္မႈ အရသာ ေကာင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီး မ်ား အေနျဖင့္ သာမန္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈျဖင့္ က်န္ရစ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ သူမ၏ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ အေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈ ရခ်င္မွလည္း ရႏိုင္ေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူမ အေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ၏ အရသာထူးကို အျပည့္အ၀ ခံစားတတ္ေသာ အျပဳအမူ မရွိျခင္းသည္ တစ္ဖက္ အမ်ိဳးသား အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယႈက္ ျဖစ္စရာ ျဖစ္သည္။ (ခံစားမႈ ေကာင္းေနပါက ေကာင္းေနသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳး မရွိျခင္း မရွိဘဲ သစ္တံုး တစ္တံုးကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။)

ဖိုမ ဆက္ဆံေရး သည္ လူသားတုိင္း အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေက်နပ္မႈ ကို အေပးႏုိင္ဆံုးေသာ အရာျဖစ္ျပီး အလုပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ျပီးလြယ္ စီးလြယ္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ ေလာက္ရံု ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔၏ ခ်စ္ေဖၚ ႏွင့္ ဆက္ဆံၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ တစ္ၾကိမ္မွ အထြဋ္အထိပ္ မေရာက္ဖူးသူမ်ား ရွိသလို အလြန္နည္းပါးေသာ စိတ္ေက်နပ္မႈ သာ ရျခင္းမ်ားလဲ ရွိတတ္ၾကသည္။ ထို ရလဒ္ မ်ား၏ အေျဖသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယႈက္ ျဖစ္ေစျခင္းသို႔ ေျပာင္းလည္ ဦးတည္ သြားတတ္ျပီး ကာမ ၏ အရသာကို ႏွစ္သက္ ခံစားတတ္ျခင္းလည္း ေလ်ာ့နည္း သြားတတ္ေပသည္။

အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေပၚ ႏွစ္သက္ၾကပံုမွာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးမတူဘဲ ကြဲျပားေနျခင္းကလည္း ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ခ်စ္မႈေရးရာ ကို ပြင့္လင္းစြာ ခံစားတတ္ၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မပြင့္တစ္ပြင့္ႏွင့္ အလိုမက်မႈမ်ားကိုသာ ေဖၚျပ လိုတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ပ်က္ျခင္း၏ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမွာ မိဘ မ်ား အေနျဖင့္ သမီးပ်ဳိ မ်ားကို ကိုယ္၀န္ရရွိသြားမည္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အက်ဳံ ဖိနွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္း ကလည္း တစ္ေၾကာင္း အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။

ခ်ဴပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ၾကီးထြားလာၾကေသာ မိန္းမပ်ိဳ မ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ တစ္ဦးွႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ လာရပါက ဘယ္က စ၍ ဘာကို လုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ဘဲ အရွက္သည္း မႈမ်ားေၾကာင့္ လိုရင္း မေရာက္သည္မ်ား ျဖစ္လာရသည္။ အထြဋ္အထိပ္ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ သူမတုိ႔ ကိုယ္တုိင္၏ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ကိုလည္း မရွာေဖြတတ္ၾကသလို လိင္ဆက္ဆံေဖၚ ၏ ေက်နပ္ နွစ္သိမ့္မႈ အတြက္လည္း မည္သို႔ မည္ပံု ပံ့ပိုးရမည္ကို နားလည္ တတ္သိမႈ မရွိၾကေခ်။

လိင္မႈ ကိစၥ ဆုိသည္မွာ တစ္ဦးတည္း ျပီးေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္၍ ရေသာ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ ရွိမွသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ခံစားခ်က္ မ်ိဳး ရွိလာမည့္ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံသ ည့္ သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထားရွိျပီ ဆုိပါက မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ မည္သည့္ ကာမ အဂၤါ မ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ ႏႈိးဆြပါက ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိသည္ကို သိရွိထားရန္ မိမိ ကိုယ္မိ မိ အသိေပးထားရန္ လိုအပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အသိေပးျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ လႈံ႕ေဆာ္မႈ မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသသူ မ်ားပင္လ်င္ ေဆးညြန္း တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ အေျခခံ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး ၏ ေယာနိ အဂၤါ တစ္ခုလံုးကို ႏိႈးဆြျခင္းသည္သာ လိင္စိတ္ထၾကြ ေစသည္မဟုတ္ဘဲ လြန္းပံုသ႑န္ရွိေသာ အဂၤါ၏ ထိပ္ (အေစ့) ကေလးကို အနည္းငယ္ ႏႈိးဆြရံုမွ်ပင္ ခံႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္းမွ အာရံုေၾကာ မ်ား ႏိႈးၾကြလာျခင္း၏ အထြဋ္အထိပ္ အရသာ ကို ခံစား ရရွိႏုိင္ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏႈိးၾကြမႈသည္ တစ္ေျမ့ေျမ့ႏွင့္ အရိုင္းဆန္ေသာ အသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားျပီး ေက်နပ္မႈ ျပည့္၀ သြားပါက ျငိမ္သက္မႈႏွင့္ ေျပေလ်ာ့ေသာ ခံစားမႈ မ်ားကို ရရွိႏုိင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ စိတ္အာသာ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း မ်ားကို ေလ့လာ နားလည္ ထားၾကျပီး အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားတြင္ ပိုမိုနားလည္ လြယ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္တုိင္ စိတ္ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ေသာ အေလ့အက်င့္ ရွိသူမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚ မွ ထိုကဲ့သုိ႔ ႏိႈးဆြေပးေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ အျပည့္အ၀ မေက်နပ္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ႏႈိးဆြမႈသည္ တုန္ရင္ေသာ ခံစားမႈ ကို အဓိက ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ ခံစားႏုိင္ေသာ ထိုသို႔ ႏႈိးဆြမႈ မ်ဳိးကို အျခားသူ တစ္ဦးဦး၏ အကူအညီျဖင့္လည္း ရယူလိုစိတ္ မရွိၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးတည္းက ဦးေဆာင္၍ ႏႈိးဆြျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳမူျခင္းထက္ ကာမ ဆက္ဆံေဖၚ ႏွစ္ဦးစလံုးက အျပန္အလွန္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏႈိးဆြျခင္း သည္သာ အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႏႈိးဆြရာတြင္ ခရမ္ သို႔မဟုတ္ အဆီတစ္မ်ဳိးမ်ိဳးကို သုတ္လိမ္းျပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ပြတ္နယ္ေပးျခင္းကို စုံတြဲ အေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္သက္ၾကသည္။

ႏႈိးဆြမႈ မွ အေျခအေန တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိျပီ ဆုိပါလ်င္ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ ခႏၱာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပိုမိုထိေတြ႕ ပြတ္သတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးစလံုး၏ စိတ္ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ကို ရယူရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတြင္ အသံုးျပဳသည့္ က်ားအဂၤါအတု (Vibrator) သည္ အလြန္ျခားနားေသာ ကာမ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ေပးေလ့ရွိသည္။

က်ားအဂၤါအတု ၏ ပံုစံျပဳလုပ္မႈတြင္ လ်ပ္စီးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖင့္ စီမံထားေသာ သြားပြတ္တံ အငယ္ကေလး တစ္ခုကဲ့သုိ႔ ရာဘာသားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၏ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အဂၤါအေစ့ေလး ထိပ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်ေနေစရန္ ဖန္တီးထားျပီး ထိုစက္ကို အသံုးျပဳေနခ်ိန္ ကာလ တစ္ေလ်ာက္တြင္ ေဖၚမျပႏုိင္ေသာ ေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ စခန္းသြား ေနရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ကို လိင္အဂၤါအတု ၏ အကူအညီျဖင့္ အလြန္အကၽြံ ခံစားထားပါက လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ တြင္ အလားတူ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ိဳး ရရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ အားမလို အားမရ ျဖစ္သြားတတ္သည္။

လိင္ဆက္ဆံ သူတုိင္း၏ ျပိီးျပည့္စံုေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွာ ႏွစ္ဦးစလံုး အျပန္အလွန္ ၾကင္နာမႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ျပီး ဆံုးခန္းတုိင္ အထြဋ္အထိပ္ အရသာ ကို ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ အတူတကြ ခံစားရရွိျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳရမွသာ လိင္မႈဆက္ဆံေရး၏ အႏွစ္အရသာကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ ႏႈိးဆြမႈ သည္ အမ်ိဳးသမီး အေပၚ အရာမထင္ ျဖစ္ေနပါက ထိုအေျခအေနသည္ အေရးတစ္ၾကီး ျပႆနာ တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ အဆင္ေျပနုိင္မည့္ ႏႈိးဆြမႈ ပံုသ႑တစ္မ်ိဳးကို ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲ စမ္းသပ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

လိင္ဆက္ဆံမႈ တြင္ အမ်ိဳးသား မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏  ပါ၀င္လာလိုစိတ္ ႏႈိးဆြျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား မ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား အထြဋ္အထိပ္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိသည္ ဆုိသည္ကိုလည္း တတ္သိ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ နားလည္ထားမွသာ သူမ၏ ၾကြက္သားမ်ားကို အထိအခိုက္မရွိဘဲ လိုတိုး ပိုေလ်ာ့ ဆက္ဆံမႈ ပုံသ႑န္ သို႔ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ သူမ၏ ေနာက္ေၾကာမ်ား ေကြးညြတ္လာျပီး ဦးေခါင္း အေနာက္ လန္သြားသည့္ အခ်ိန္သည္ သူမ၏ အထြဋ္အထိပ္ ခံစားမႈ အျမင့္ဆံုး ေရာက္၇ွိရန္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေက်နပ္မႈကို အလိုက္သင့္ ပံုစံျဖင့္ ထိန္းေပးထားႏုိင္ပါက သူမသည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ အေကာင္းဆံုးေသာ ကာမ ဆက္ဆံမႈ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေနျဖင့္ လိင္မႈကိစၥ ဆက္ဆံတုိင္းတြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အေ၀ ရရွိျခင္းမွာ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ေလ့ရွိျပီး အၾကိမ္တုိင္း ျဖစ္ေလ့ မရွိေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ စံုတြဲမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ပံုစံမ်ားကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ေျပာင္းလဲ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္မႈ ရရွိရန္ ၾကိဳးစားေလ့ ရွိၾကသည္။ လိင္မဆက္ဆံမွီ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုး ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး ၏ ေယာနိအဂၤါ မွ ထြက္ေသာ အရည္ ေျခာက္ခမ္းမႈကို ျဖစ္ေစျပီး လိင္အဂၤါမ်ားသို႔ ေသြးပို႔လႊတ္ေသာ ပမာဏကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထိုသို႔ နည္းပါးျခင္းက အမ်ိဳးသမီး၏ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ ကာလတြင္ နာက်င္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။

အမ်ိဳးသ မီးမ်ားတြင္ အထြဋ္အထိပ္ ရရွိခ်ိန္ နည္းပါးေသာ အျခား အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အျဖစ္ ကေလး ေမြးဖြါးျပီး ကာစ သို႔မဟုတ္ ရာသီေသြး ဆင္းျပီးကာစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္လည္း ကာမ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို လိုလားႏွစ္သက္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အျခား အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ဆုိးရြားေသာ လိင္ဆက္ဆံေဖၚႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားတြင္လည္း အထြဋ္အထိပ္ အရသာကို ခံစားႏုိင္ျခင္း နည္းပါးၾကသည္။

Credit’ ApannPyay