အ႐ူး တစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ထဲမွာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိင္ထားတာေတြ႔ေတာ့ စိတ္ က်န္းမာေရ ေဒါက္တာ က ေမးတယ္။

“လက္ထဲမွာ ဘာကုိင္ထားတာလဲကုိယ့္လူ”

အ႐ူး ကေျပာတယ္

“ဒါ ဆရာ့ အတြက္ယူလာတာဗ် စာမ်က္နာ ၅၀၀ပါတဲ႔📝

ကြ်န္ေတာ္ ေရးထားတဲ ႔စာအုပ္ပါ 📔ဆရာ”

👷ေဒါက္တာ ။ ။ “ဟုိက္ရွ္… စာမ်က္နာ ၅၀၀ ေတာင္မွ ဘာေတြ ေရးထားတာလဲကြ”???

👷အ႐ူး။ ။ “စာမ်က္နာ အစမွာ ဘုရင္ တစ္ပါးက ျမင္းစီးျပီးေတာအုပ္ထဲကုိထြက္သြားပါတယ္ 🏇

ေနာက္ဆုံး စာမ်က္နာ မွာေတာ့ ဘုရင္ ဟာေတာထဲကုိေရာက္သြားခဲ႔ပါတယ္လုိ႔ ေရးထားပါတယ္” !!!!

👷ေဒါက္တာ ။ ။ “ဟာ ဒါဆုိရင္ အလယ္မွာဘာ ေတြေရးထားတာလဲ”???

👷အ႐ူး ကေျပာတယ္။ ။

တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 .တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္🏇

တတ္ကလုပ္ 🏇…………………………………………………..

👷တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 .တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇 တတ္ကလုပ္ 🏇

👷ေဒါက္တာ။ ။ “အုိးဟ္ သိပ္ေကာင္းတယ္ကြာ! ဒါေပမယ့္ မင္းဒီ စာအုပ္ ကုိ ဘယ္သူဖတ္မွာမုိ႔လဲ”???

👷အ႐ူး။ ။ “ကြ်န္ေတာ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ေပၚမွာတင္မွာေပါ့ဗ်ာ အဲ႔ဒီကလူေတြဖတ္မွာေပါ့ ဆရာ ရယ္… အဲ႔ဒီမွာ အ႐ူးေတြနည္းမွမနည္းပဲ”!!!

“တစ္ေယာက္ေတာင္ အခုဖတ္ျပီး 😄😄😄 ရီေနျပီ”။

“ခနေနရင္ေတာ့ သူရဲ႕တစ္ျခား သူငယ္ခ်င္း ေတြလဲ 👥 ဖတ္ျပီး ရီေတာ့မွာ”!! 😀😀😀😀😜😜

 

share from : tameelay