အေမရိကန္ႏွင့္ မကၠဆီကို တို႔ၾကား နယ္နိမိတ္ တေလွ်ာက္ ကာရံမည့္ တံတိုင္း ၏ နမူနာအဆင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု သိရသည္။

မကၠဆီကို ဘက္မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ ႏွစ္နုိင္ငံ နယ္နိမိတ္တေလွ်ာက္ တံတိုင္းကာမည္ ဆိုျခင္းက အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳ လံႈ႕ေဆာ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ကတိတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထရမ့္က ၎ သမၼတ ျဖစ္လာလွ်င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္၌ လွပၿပီး ႀကီးမားသည့္ တံတိုင္း တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုအခါ ဆန္ဒီေယဂိုၿမိဳ႕အနီးတြင္ တံတိုင္းပံုစံ ေလးခုကို နမူနာအေနျဖင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းတံတိုင္းမ်ားသည္ ဒီဇိုင္းအေနျဖင့္ေရာ၊ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားပါ ကြဲျပားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုတံတိုင္း မ်ားသည္ ေပ ၃၀ မွ်ထိ ျမင့္မားၿပီး ေပ ၃၀ ဆီ ရွည္လ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ တံတိုင္းမ်ားကို ရက္ ၃၀ အတြင္း အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ ဘက္ေပါင္းစံု အသင့္ေတာ္ဆံုး တံတိုင္း ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ စီစဉ္ထားသည္။ ထိုအတိုင္းအတာအတြက္ တံတိုင္းတစ္ခုစီသည္ ေဒၚလာ ေလးသိန္းခြဲမွ် က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည့္ တံတိုင္းတြင္မူ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ား၊ အာ႐ံုခံ ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာမ်ားပါ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ရန္ စီစဉ္ထားသည္။

တံတိုင္းသစ္ စီမံကိန္း နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ထရမ့္ကမူ တံတိုင္းတည္ေဆာက္မႈ စတင္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံ ထုတ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : 7day daily