၁ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္

သမၼတ အေရအတြက္႕႕႕႕ ( 11 ) ေယာက္…

၂ ။ သမၼတ အမည္မ်ား႕႕႕နဲ … … … ေမြးဖြားခ်ိန္ကြယ္လြန္ခ်ိန္

(1) စဝ္ေရႊသိုက္ … … … [ ၁၈၉၆ – ၁၉၆၂ ]

(2) ေဒါက္တာဘဦး … … … [ ၁၈၈၇ – ၁၉၆၃ ]

(3) မန္းဝင္းေမာင္ … … … [ ၁၉၁၆ – ၁၉၈၉ ]

(4) ဦးေနဝင္း … … … [ ၁၉၁၈ – ၂၀၀၂ ]

(5) ဦးစန္းယု … … … [ ၁၉၁၈ – ၁၉၉၆ ]

(6) ဦးစိန္လြင္ … … … [ ၁၉၂၄ – ၂၀၀၄ ]

(7) ဦးေအးကို … … … [ ၁၉၂၁ – ၂၀၀၆ ]

(8) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္… … … [ ၁၉၂၅ – ၁၉၉၄ ]

(9) ဦးေစာေမာင္ … … … [ ၁၉၂၈ – ၁၉၉၇ ]

(10) ဦးသန္းေရႊ … … … [ ၁၉၃၃ – ? ? ? ]

(11) ဦးသန္းေရႊ … … … [ ၁၉၉၃ – ???? ]

(12) ဦးသိန္းစိန္ … … … [ ၁၉၄၅ – ??? ]

(13) ဦးထင္​​ေက်ာ္​ …. …. .. [ ၁၉. – ??? ]
၂။ သမၼတ အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ သက္တမ္း ႏွင့္

ကိုယ္စားျပဳ ခဲ့သည္ ပါတီ အမည္မ်ား ……

{1} စဝ္ေရႊသိုက္ … ( ၄-၁-၁၉၄၈ မွ ၁၆-၃-၁၉၅၂ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳ ပါတီအမည္႕႕႕႕႕႕

[ ဖဆပလ ] တနည္းအာျဖင့္႕႕ (ဖက္ဆစ္ဆန့္က်င္ေရးျပည္သူလြပ္လပ္ေရးအဖြဲ့ခ်ဳပ္ )

{2} ေဒါက္တာဘဦး …( ၁၆-၃-၁၉၅၂ မွ ၁၃- ၃ ၁၉၅၇ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ ( ဖဆပလ )

{3} မန္းဝင္းေမာင္ …( ၁၃ – ၃- ၁၉၅၇ မွ၂-၃-၁၉၆၂ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ႕႕႕႕( ဖဆပလ )

{4} ဦးေနဝင္း … ( ၂-၃-၁၉၆၂ မွ ၂-၃-၁၉၇၄ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳပါတီ … ( တပ္မေတာ္ )

{5) ဦးေနဝင္း …( ၂-၃-၁၉၆၂ မွ ၉-၁၁-၁၉၈၁ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ ( ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ )

(6) ဦးစန္းယု …( ၉-၁၁-၁၉၈၁ မွ ၂၅ – ၇ – ၁၉၈၈ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳပါတီ ( ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ )

(7)

ဦးစိန္လြင္ …{ ၂၅ -၇-၁၉၈၈ မွ ၁၂-၈-၁၉၈၈ ထိ )

ကိုယိစားျပဳ ပါတီ ( ျမန္မာဆိူရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ )

(8)ဦးေအးကို ( ၁၂- ၈ – ၁၉၈၈ မွ ၁၉-၈-၁၉၈၈ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ ( ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ )

(9) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ (၁၉-၈-၁၉၈၈ မွ ၁၈-၉-၁၉၈၈)

ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ ( ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ )

(10) ဦးေစါမာင္ ( ၁၉-၈-၁၉၈၈ မွ ၂၃ -၄-၁၉၉၂ ထိ)✔

(11)ဦးသန္းေရႊ ( ၂၃-၄-၁၉၉၂ မွ ၁၅-၁၁-၁၉၉၇ ထိ)✔

(12) ဦးသန္းေရႊ ( ၁၅-၁၁-၁၉၉၇ မွ ၁၉-၃-၂၀၀၇ ထိ )✔

(13)ဦးသိန္းစိန္ ( ၃၀-၃-၂၀၁၀ မွ ၁-၄ -၂၀၁၆ ထိ )

ကိုယ္စားျပဳ ပါတီ (U.S.D.P )

၄ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ပထမဆုံးေသာ ရာဇဝင္က်မ္း

ရွင္မဟာသီလဝံသ ၏ ရာဇဝင္ေက်ာ္က်မ္း

၅။ ျမန္မာနိုင္ငံအ႐ွည္ဆံုးထင္ရွားေသာ ျမစ္မ်ား

(က) – ဧရာ၀တီျမစ္ ( ၁၂၃၈ မိုင္ )

( ခ )- သံလြင္ ( ၇၉၆ မိုင္ )

( ဂ ) – ခ်င္းတြင္း ( ၆၉၁ )

(ဃ) – စစ္ေတာင္း ( ၁၈၆ )

၆ ။ ဧရာဝတီျမစ္ ၏ လက္တတ္ခြဲမ်ား ။

(က) ပုသိမ္ျမစ္

(ခ) ေရြးျမစ္

(ဂ) ဖ်ာပုံျမစ္

(ဃ)သက္ကယ္ေသာင္ျမစ္

(င) ျပန္မေလာ့ျမစ္

(စ) ဘိုကေလးျမစ္

(ဆ)တိုးျမစ္

(ဇ) သံဒိျမစ္

(စ်) ျပင္စလူျမစ္

၇။ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္ခြဲမ်ား

(က)ျမစ္သာျမစ္

(ခ) ယူးျမစ္

(ဂ) ဥရုျမစ္

၈။ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ ျမစ္လက္တတ္ခြဲမ်ား

(က)ခေပါင္းေခ်ာင္းျမစ္

(ခ)ေရႊက်င္ျမစ္

(ဂ) ရဲႏြယ္ေခ်ာင္း

(ဃ) ငလိုက္ေခ်ာင္း

(င) ဆင္ေသေခ်ာင္း

(စ)ေရဆင္းေခ်ာင္း

၉။ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း စတင္ခဲ့ေသာ ေရွးေခတ္ျမိဴ့ျပမ်ား

(က) တေကာင္း

(ခ) ဗီႆနိူး

(ဂ) ဟန္လင္း

(ဃ) သေရေခတၱရာ

(င) ေဝသာလီ

(စ) သုဝဏၰဘုမၼိ

၁၀။ ျမန္မာ မင္းဆက္ မ်ား ။

(1) ပထမ တစ္ေကာင္း (၃၃) ဆက္

(2) ဒုတိယ တစ္ေကာင္း (၁၇ ) ဆက္

(3) သေရေခတၱရာ မင္းဆက္ (၂၇) ဆက္

(4) ပုဂံ မင္းဆက္ ( ၅၈) ဆက္

(5) ပင္းယ မင္းဆက္ ( ၆ ) ဆက္

(6) စစ္ကိုင္းမင္းဆက္ (၇) ဆက္

(7) အင္းဝ မင္းဆက္ ( ၁၇ )ဆက္

(8)ေတာင္ငူမင္းဆက္ (၄) ဆက္

(9) ဟံသာဝတီ မင္းဆက္ (၁၁)ဆက္

(10) ေညာင္ရမ္း မင္းဆက္ ( ၁၁) ဆက္

(11) ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ ( ၁၁ ) ဆက္

၁၁။ျမန္မာနိုင္ငံ ပထဆုံး မင္း႕႕႕႕တေကာင္းအဘိရာဇာ

၁၂။ ရုပ္ပြားေတာ္အမ်ားဆုံးရွိေသာ ေစတီ႕႕

မိုးညွင္းသံမၼဳေဒၶ ( ၅၈၂၂၅၇ )

၁၃။ျမန္မာ ပထမ ဆုံးေသာ ျမိဳ့ေတာ္ ။

ပုဂံ (A.D.1044) တြင္ အေနာ္ရထာ တည္ေထာင္

၁၄။ ျမန္မာ့ ပထဦးဆုံးေဒါက္တာ

မြန္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာ ေရွာလူး (1839-1929)

၁၅။ ျမန္မာ နန္းရင္းဝန္မ်ား ။

(က) ဂဠဳန္ဦးေစာ

(ခ) ဦးပု

(ဂ) ေဒါက္တာဘေမာ္

(ဃ) ဆာေဂ်ေအေမာင္ၾကီး

၁၆။ျမန္မာ နိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးေတာင္႕႕႕

ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ ( ၁၉၂၉၆ ) ေပ

၁၇။စစ္ေတာင္းတူးေျမာင္း၏ အရွည္ ( ၃၈)မိုင္

၁၈။တြံေတးတူးေျမာင္း (၂၁) မိုင္

၁၉။ျမန္မာ့ ပထမဦးဆုံး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမူး႕႕႕

ဦးသန့္ (1909- Jan-2) တြင္ေမြးဖြား

(1974-Nov-25) တြင္ ကြယ္လြန္

၂၀။ျမန္မာ့ ပထမဦးဆုံး ဘဏ္သူေ႒း

ရခိူင္လူမ်ိဳး ဦးရဲေက်ာ္သူ (1833-1910)

၂၁။ျမန္မာ့ ပထမဆုံးေသာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ

ယုဒႆန္ (1788-Aug-9) U.S.A. နိူင္ငံ႕႕႕

မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ေမာ္ဒန္ ျမိဳတြင္ေမြးဖြား

(12-April-1850) အေမရိကန္ ကိုအျပန္ သေဘာၤေပၚတြင္ ကြယ္လြန္

၂၁။ျမန္မာ ပထမ ဦးဆုံးေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္

ဦးေနာ (1919-Jun-27)

.

၂၂။ျမန္မာျပည္၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ တင္ သုံးတင္

(က) နန္းေတာ္ေရွ႕ ဆရာတင္

(ခ) သဟာယ ဆရာတင္

(ဂ) ဝိုင္အမ္ဘီ ဆရာတင္

.

၂၃။ျမန္မာ ပထမဦးဆုံး ကာလေပၚဝတၱဳေရးသူ

ဂ်ိမ္းစ္လွေက်ာ္ (1866-Jun-21)မွ(Nov-17-1919)

ဝတၱဳအမည္ ။ ေမာင္ရင္ေမာင္ မမယ္မ

၂၄။ျမန္မာ ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီး ပါဠိပါေမာကၡ

MA ေဒၚအုန္း

.

၂၅။ ျမန္မာ နိုင္ငံနဲ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ သမုဒၵရာ

အိႏၵိယ သမုဒၵရာ

၂၆။ ျမန္မာနိုင္ံအတြင္းေတာင္မွေျမာက္စီးဆင္းေသာျမစ္မ်ား

(က) ေသာင္းရင္းျမစ္

(ခ) ဂ်ိဳင္းျမစ္

(ဂ) အတၱရံျမစ္

(ဃ) ျမစ္သာျမစ္

(င) ေဇာ္ဂ်ီျမစ္

(စ) အတၱရံျမစ္

၂၇။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးေရအိုင္႕႕

အင္းေတာ္ၾကီးအိုင္ (ကခ်င္ျပည္နယ္ )

၂၈။ ျမန္မာ့ ျမိဳ့ရြာ မ်ား၏ ေရွးေဟာင္းအမည္/ အေခၚ

ရတနာသိခၤ/ရတနာသိဃၤ ။ ေရႊဘုိ

ေဝဘာရာ ေဝပုလႅ ။ ေက်ာက္ဆည္အေရွ႕႐ိုး

ေဝသာလီ ။ ေျမာက္ဦးအနီး

ဝိမဏု ။ ဗိႆႏုိး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးအေရွ႕

သလႅဝတီ ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္

သာေကတ ။ ရန္ကုန္

သာဂရ ။ ဆြာအနီး

သာယာဝတီ ။ သံုးဆယ္အနီး

သိရီေခတၱရာ ။ ေမာ္ဇာ

သိရီပစၥရာ ။ ပုဂံအနီး

သိဂၤုတၱရ ။ ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္

သုနာပရႏၱ ။ ဧရာဝတီျမစ္ေျမာက္ဘက္

သုဓမၼဝတီ ။ သထံု

သုဝဏၰဘူမိ ။ တုိက္ကုလား၊ အရက္သမ၊ ဝင္က

သဃၤႆနာရ ။ တေကာင္း

ဟရိပုၪၥ ။ မြန္ျပည္နယ္/ ထုိင္း

ဟံသာဝတီ ။ ပဲခူး

အမရပူရ ။ ေတာင္ၿမိဳ႕

အရိမဒၵနပူရ ။ ပုဂံ

အသီတၪၥန ။ ရန္ကုန္

အလႅကပၸ ။ စစ္ကိုင္းအနီး

အာဠဝတီ ။ ျမစ္ႀကီး

ၾသရႆိ ။ ပဲခူး

ဥကၠလာပ ။ ရန္ကုန္

ကႏၱာရ၀တီ ။ ကယား

ကေမၻာဇ ။ ရွမ္း

ကုသိနာဂရ ။ ပုသိမ္

ေကတုမတီ ။ေတာင္ငူ

ေကလာသေတာင္ ။ က်ိဳက္ထုိဘီးလင္းေတာင္ဘက္

ေကာသမၻီ ။ ႀကိဳ႕ပင္၊ ေညာင္ေရႊေျမာက္ဘက္

ေခမရ႒ ။ က်ိဳင္းတံု

ေခါသႏၱီ ။ ျမင္းေျမ၊ ေရႊဘုိအနီး

ခတၱိယ ။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ

ဂႏၶာရ ။ စိန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ေစတုတၱရာ ။ စလင္းအေနာက္ဘက္

စိနရ႒ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္

စႏၵပူရ ။ မဏိပူရဘက္နယ္စပ္

စမၸာနဂရ ။ သပိတ္က်င္းေျမာက္ဘက္

ေဇယဝၯန ။ ေတာင္ငူနယ္

ေဇယ်ပူရ ။ စစ္ကိုင္း

ေဇာတိႏုဂရ ။ က်ိဳင္း ဟံု ႀကီး စိ စြမ္ ပႏၷား လူ ၁၂ နယ္

တတၳေဒသ ။ ခန္းေျခာက္ေျမ၊ ပုဂံနယ္

တမၸဒီပ ။ ဧရာဝတီေျမာက္ပုိင္း

ဓညဝတီ ။ေျမာက္ဦး

ဒုတၳ၀တီ/ဒု႒ဝတီ ။ ျမစ္ငယ္

ဒြာရာဝတီ ။သံတြဲ

နဂရာဇာ ။ နဂရစ္

ပၪၥာလရာဇ္ ။တေကာင္း

ပဌမနဂရ ။ မေကြးေတာင္ဘက္

ေပါကၠရ၀တီ ။ ရန္ကုန္

မဟာနဂရ ။ မြန္ငယ္

မစၦဂီရိ ။ ခ်င္းေတာင္တန္း

ေမဃဝတီ ။ မာန္ေအာင္

မိတၳီလာ ။ မိတၳီလာ

ယကၡပုရ ။ သထံု

ေယာနက ။ ေယာ

ရတနပုရ ။ အင္းဝ

ရတနာပံု ။ မႏၱေလး

ရာဇၿဂီဟ ။ ကေလးအနီး

ရာမညေဒဝ. ။ မြန္ျပည္နယ္

ရမၼာဝတီ ။ ရမ္းၿဗဲ

၂၉။ ျမန္မာနိုင္ငံအရွည္ဆုံးျမစ္႕႕႕ ( ဧရာဝတီ )

၃၀။ ျမန္မာနိုင္ငံ အတိုဆုံးျမစ္… {စစ္ေတာင္း)

၃၁။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ မက်ခဲ့ေသာျပည္နယ္ (ကယားျပည္နယ္ )

၃၂။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ဒုတိယ အၾကီးဆုံးေရအိုင္

အင္းေလးအိုင္ (ရွမး္ျပည္ )

၃၃။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏အစြန္က်ဆုံးေသာ ျမစ္မ်ား

(က) အေရွဘက္ မဲေခါင္ျမစ္

(ခ) အေနာက္ဘက္ နတ္ျမစ္

(ဂ)ေတာင္ဘက္ ပါခ်န္ျမစ္

(ဃ)ေျမာက္ဘက္ ေမခမလိခ ျမစ္

၃၄။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျမင္ဆုံးေသာျမိဳ့ …[ခ်င္းျပည္နယ္ဖလမ္းျမိဳ့]

၃၅။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုးဆည္ …[ သဖန္းဆိပ္ဆည္ ]

၃၆။ ျမန္မာ့နိူင္ငံ၏ ၂၀၁၄သန္းေခါင္စာရင္းအရ လက္ရွီလူဦးေရ အေရအတြက္ ……… [ ၅၁.၄၉ ] သန္း

၃၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ အထူထပ္ဆုံးေသာ တိုင္း

ရန္ကုန္တိုင္း (၁၂)သန္း

၃၈။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ လူဦးေရ အနည္းဆုံးေသာ ျပည္နယ္

ကယားျပည္နယ္ ( ၄ )သိန္း

၃၉။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အက်ယ္ဝန္းဆုံး ျပည္နယ္… (ရွမ္းျပည္နယ္)

၄၀။ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အက်ဥ္းဆုံး ျပည္နယ္… (ကယားျပည္နယ္)

၄၁။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အက်ယ္ဝန္းဆုံးတိုင္း … ( စစ္ကိုင္းတိုင္း)

၄၂။ လူဦးေရအမ်ားဆုံးတိုင္းေဒသ ၾကီး ……(ဧရာဝတီတိုင္း)

၄၃။ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျပည္နယ္ …(ရွမ္းျပည္နယ္)

၄၄။ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္းပညာေရးေကာလိပ္ အေရအတြက္

( 20)

၄၅။ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္…( ၂၆၁၂၂၈ )မိုင္

၄၆။ ျမိဳေတာ္မွာ … ယခင္ ရန္ကုန္ ယခု ေနျပည္ေတာ္
share from : Search myanmar