ေခ်းေငြ ပမာဏ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္အထိ အမ်ားဆံုးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေခ်းေငြ သက္တမ္း အမ်ားဆုံး ၅ ႏွစ္အထိသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာSME JICA ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတုိး ၈.၅ % သာ ရိွသျဖင့္ တစ္လ တစ္က်ပ္တုိး မျပည့္ေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အထူးသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေသာေရး စီမံကိန္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။ ေခ်းေငြ အတြက္ အာမခံအေပါင္ပစၥည္းအေနျဖင့္ ေျမ၊ အေဆာက္အဦး တုိ႔ကုိမထားဘဲ ေခ်းေငြ အာမခံ (CGI-Credit Guarantee Insurance) ျဖင့္လည္း ေခ်းယူႏုိင္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ မတင္ျပခင္ သာမန္ SME ေခ်းေငြျဖစ္သည့္ SME CGI ေခ်းေငြအေၾကာင္းကုိ တင္ျပလုိပါသည္။

SME CGI ေခ်းေငြ
============
CB ဘဏ္မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ SME CGI ရယူလုိသူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအတြက္
လုပ္ကုိင္ရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္ ၆ ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆင့္(၁) Customer မွ SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဌာနသို႔ SME အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။
အဆင့္(၂) SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန Customer သို႔ SME အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း။
အဆင့္(၃) Customer မွ CB ဘဏ္ သို႔ SME CGI ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။
အဆင့္(၄) CB ဘဏ္မွ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသို႔ ေခ်းေငြ အာမခံ(CGI) ထုတ္ေပးျခင္း။
အဆင့္(၅)ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ CB ဘဏ္သို႔ ေခ်းေငြ အာမခံ (CGI) ထုတ္ေပးျခင္း။
အဆင့္(၆) CB ဘဏ္မွ Coustomer သို႔ SME ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း။

SME CGI ေခ်းေငြ ရယူလုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ လုပ္ငန္း သက္တမ္း အနည္းဆံုုး ၂ ႏွစ္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္တြင္ တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားမွာ
● လုပ္ငန္း လိုင္စင္၊ လုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္
● ၿပီးခဲ့သည့္ (၂)ႏွစ္စာ၏ လုပ္ငန္း ဘ႑ာ ေရးရွင္းတမ္းႏွင့္ ေရွ႕လာမည့္ ဘ႑ာေရး (၁)ႏွစ္စာ ခန္႔မွန္းေျခအ႐ံႈးအျမတ္စာရင္း
● SME Customer ၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္း စီမံကိန္း(Future Business Plan)
● လုပ္ငန္းရွင္မွ ေခ်းေငြရရွိၿပီးပါက ဝယ္ယူမည့္စက္ပစၥည္း စာရင္း (Quotation) ႏွင့္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ တိုးခ်ဲ႕မည္ဆိုပါက(Estimate plan)
● ၿပီးခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္စာ လုပ္ငန္း ဝင္ေငြခြန္ ေျပစာ
● SME လုပ္ငန္း၏ လစဥ္ ဘဏ္စာရင္း (Monthly Bank Statement)
● SME Development Center မွ ထုတ္ ေပးသည့္ SME အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္
● လုပ္ငန္း ဓာတ္ပံု(ေရွ႕၊ ေနာက္၊ ဝဲ၊ ယာ၊ တြင္း)

SME JICA ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ
================
SME JICA ေခ်းေငြ ရယူလုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ အေနျဖင့္ ကုိက္ညီျပည့္စုံရမည့္ အခ်က္အလက္ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ
● အနည္းဆံုးသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ SME လုပ္ငန္း။
● စက္႐ံုအေဆာက္အအံု၊ စက္ပစၥည္း၊ စက္ယႏၲရား ကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမရေသာ ပံုေသရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းရွိသည့္ SME လုပ္ငန္း။
● SMEအနာဂတ္လုုပ္ငန္းစီမံကိန္း(Future Business Plan)report ။
● စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြကို အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အေသးစိတ္ စာရင္း။
● ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ လုပ္ငန္းဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း ဝင္ေငြခြန္ေျပစာ။
● SME ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္
သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)မွ ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္။
● အာမခံပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ CGI

Japan International Cooperation Agency (JICA)မွ ေခ်းေငြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိရာ၌ တစ္မ်ဳိးမွာ ယခု တင္ျပခဲ့သည့္ ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြ two-step loans (TSL) ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြဟု ေခၚဆုိရသည္မွာ ေခ်းေငြ ရယူသည့္ SME လုပ္ငန္းရွင္ထံသုိ႔ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေငြေရးေၾကးအေရး အဖြဲ႕အစည္း အနည္းဆုံးႏွစ္ခုႏွင့္ အထက္ကုိ ျဖတ္သန္းရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း ပုိမုိအားေတာင့္တင္းသြားေစသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ေငြေၾကး ဘ႑ာေရး အပုိင္းက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေပသည္။ JICA သည္ ႏွစ္ဆင့္ ေခ်းေငြ ကုိ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ တီေမာ၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ တုိ႔တြင္ SME မ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ JICA ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြမ်ားကုိ SME မ်ားထံသုိ႔ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိ ကဘဏ္ ၆ ခု ျဖစ္ေသာ SMIDB, MAB, AYA, CB, MCB ႏွင့္ KBZ တုိ႔မွ တစ္ဆင့္ တစ္ႏွစ္အတုိးႏႈန္း ၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ ရွိသည္။
JICA စိုက္ပ်ဳိးေရး ေခ်းေငြ ကုိ MADB တစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ရာ ႏွစ္တုိး ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေခ်းေငြ မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာ မ်ား ၀ယ္ယူရန္ ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၄၀ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လယ္ယာ က႑တြင္ MADB တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုံေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ ဘဏ္မ်ားမွ အခြင့္အလမ္းေကာင္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ပုံစံ-၇ ျဖင့္ ေငြေခ်းျခင္း ရွိေသာ္လည္း အကန္႕အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

 

Credit :Myanmar Industry Directory