Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ စက္ရုံ ၊အလုပ္ရုံ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျကရေသာ အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ မ်ား ၎လုပ္ငန္းဌာနမ်ားရွိ အုပ္ခ် ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိမ်ား၊ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာနမွဴ းမ်ား အားလုံး မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ

ယေန့ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္က အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ က စီစဥ္ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ အေျကာင္း တင္ျပပါရေစ

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန့မွာ ျပဌါန္း ခဲ႕ပါတယ္။ ၎ ဥပေဒ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ အမိန့္ေၾကညာစာအမွတ္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ေန့မွ စ၍ အက် ဳိး သက္ေရာက္ပါတယ္။

လူမႈဖုလုံေရးရန္ပုံေငြ အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္က လစာဝင္ေငြအေပၚမွာ အခ် ဳိးက် တြက္ခ်က္ထားသည့္ ေငြပမာဏ ကို လစဥ္ မျဖစ္မေန ထည့္ဝင္ေပးရပါတယ္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ မထားမေနရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကို သတ္မွတ္အေျကာင္းျကားထားပီး အာမခံမထား မေနရ အလုပ္သမားတိုင္း သည္ မိမိတို့ ဝင္ေငြမွ လစဥ္ ေပးေဆာင္ရသည္။ အလုပ္သမားတိုင္း လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ လုပ္ထားရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အလုပ္သမားတိုင္းအတြက္

၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

၂။ မိသားစုေထာက္ပ့ံမႈ

၃။ အလုပ္လုပ္က္ိုင္နိုင္စြမ္းမရွိမႈ အက် ဳိးခံစားခြင့္ ။ သက္ျပည့္အျငိမ္းစားအက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက်ဳိးခံစားခြင့္

၄။ အလုပ္လက္မဲ႔အက်ဳိးခံစားခြင့္

၅။ အျခားလူမႈဖူလုံေရးတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒပါ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားအရေတာ့ –

ယေန႔ လုပ္ငန္းဌာနတိုင္း အလုပ္ရုံ စက္ရုံတိုင္းက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မထားမေနရ ထားေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံတြင္ အမွတ္စဥ္ ၁။ ၃။ ၄။ ၅။ အခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကံဳးဝင္ပါတယ္။

ယေန့ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို ့လစဥ္ ထည့္ဝင္ေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံေငြကို တာဝန္ေက်ရုံ ေပးေနရတာမဟုတ္သလို မိမိတို ့ရရွိမည့္ ထိုအာမခံအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရယူ ၾကဖို ့လိုပါတယ္။ အလုပ္သမားသည္ လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ ကို အထင္မေသးပါနဲ႕ ဘာမွ သုံးစားမရပါဘူးကြာ ဆိုပီး ေသခ်ာ သိမ္းဆည္းမထားပဲ အသုံးမခ်တက္ရင္ လူအ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမန္ေနဂ်ာေတြ၊ ေငြစာရင္းဌာနက ဘ႑ာေရးမွဴးေတြ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အတြက္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရက မျဖစ္မေနလုပ္ခိုင္းလို့ ေငြသြင္းခိုင္းလို့ဆိုပီး အာမခံကဒ္လုပ္ေပးရုံ အာမခံေငြသြင္းေပးရုံေလာက္သာ ဝတ္ေက်တန္းေက်သေဘာမထားေစခ်င္ပါ။ မိမိေငြမဟုတ္လ္ို ့ ပီးရင္ ပီးတာပဲဆိုပီး လြယ္လြယ္ သေဘာမထားေစခ်င္ပါ။

အလုပ္သမားတိုင္း မိမိတို့အတြက္ကုမၸဏီက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံထားေပးပီး ေငြသြင္းေနရတယ္ဆိုရင္ မိမိတို့ရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ ရေအာင္ေတာင္းပါ။ ကုမၸဏီက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူထားရသူကလည္း လူမႈဖူလုံေရးရုံးမွ အာမခံထားပီးေသာ မိမိတို ့အလုပ္သမားမ်ား၏ ကဒ္ကို ရေအာင္ေတာင္းပါ။ အလုပ္သမားမ်ားထံကို ေသခ်ာအပ္ႏွံေပးပါ။ ထိုကဒ္သည္ အလုပ္သမားက အလုပ္ထြက္သြားလွ်င္ ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္လည္း ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္အလုပ္ဌာနသစ္ကိုေရာက္သြားလွ်င္ ထိုကဒ္အမွတ္ကို လူမႈဖူလုံေရးေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိကဒ္သည္ မိမိေငြသြင္းခဲ႕ေသာ လေပါင္းမ်ားစြာကို ေရတြက္ထားမွာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္မ်ားကို SMART CARD မ်ားျဖင့္ လုပ္ေပးထားပါသည္။ ထို ကဒ္သည္ အာမခံထားသူ အတြက္ မွတ္ပုံတင္လို အသုံးဝင္ေသာ ဘဝအာမခံခ်က္ေပးေသာ အလုပ္သမားဘဝ၏ သက္ေသခံကဒ္ လည္းျဖစ္ေပ သည္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကို အထင္မေသးပါနဲ႕ အာမခံထားသူဟာ မက်န္းမာလို ့ေဆးကုခ်င္ရင္ မိမိအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေဆးခန္း တြင္ အခမဲ႕ေဆးကုသခြင့္ရမည္။

ထို ေဆးခန္းမ်ားသည္ စေန တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ထားသျဖင့္ အာမခံထားသူသည္ ထိုပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေျကာင့္ ေဆးရုံတက္ရပါက မိမိတို့တက္ေရာက္သည့္ေဆးရုံမွေဆးစာမ်ားျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရး ေဆးခန္းဖြင့္သည့္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ျပသကာ ေဆးကုသစရိတ္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ အာမခံထားသူသည္ မက်န္းမမာ ျဖစ္သည့္ ေန႔မွ ေရွ့ပိုင္း ၆ လအတြင္း လက္ရွိလုပ္ငန္းဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္။ အနည္းဆုံး အာမခံေျကး ၄ လ စာ ေပးသြင္းထားပီး ျဖစ္ရမည္။

အာမခံထားသူ အလုပ္သမားသည္ က်န္းမာေရးေျကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အခါ၊ ေဆးခြင့္ယူထားစဥ္ အလုပ္ရွင္မွ လစာမေပးေသာေျကာင့္ ဝင္ေငြမရွိေသာအခါ ပ်မ္းမွ်လစာ၏ ေငြ ၆၀% ကို ၂၆ ပတ္(၆ လစာ) အထိ လူမႈဖူလုံေရးဌာနသို့ တင္ျပေတာင္းဆို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ေဆးစာမ်ားတင္ျပရမည္။ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္း ေဆးရုံ ဆရာဝန္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားပါရမည္။ အာမခံထားသူ အမ် ဳိးသမီ းမ်ား မီးဖြားပါက ေဆးခြင့္ အတြက္ လစာေငြ၏ ၇၀% ခံစားခြင့္ ရမည္။ ေဆးကုသမႈ မီးဖြားစရိတ္ အေနျဖင့္ မိမိလစာ၏ ေငြ ၅၀ % ရမည္။ ကေလးအမႊာ ၂ ေယာက္ေမြးပါက ၇၅ % ရမည္။ အမႊာ ၃ ေယာက္အထက္ေမြးပါက မိမိလစာ ပ်ွမ္းမွ် လစာ ၁၀၀ % အျပည့္ ကို မီးဖြားစရိတ္အေနျဖင့္ရမည္။ ထိုစရိတ္ေငြသည္ ကုမၸဏီႏွင့္မသက္ဆိုင္ေပ။ အာမခံထားသူအတြက္ သီးသန့္စရိတ္ျဖစ္ေပသည္။

အာမခံထားသူ အလုပ္သမား အမ် ဳိးသားသည္ မိမိ၏ ဇနီး မီးဖြားရင္ ခြင့္ ၁၅ ရက္ယူန္ိုင္သလို ထို ၁၅ ရက္စာအတြက္ အက် ဳိးခံစားခြင့္ေငြ ေတာင္းခံနိုင္သည္။ သို့ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္ကတည္းက မိမိတို ့အားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းကို ျပသျပီး သူတို ့စီစဥ္ေပးသည့္အတိုင္း လိုက္နာရေပမည္။ မီးဖြားျခင္း ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လည္း အခမဲ႕ရေပမည္။

ထိုအက်ဳိးခံစားခြင့္ကို အလုပ္သမားက မိမိရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူထားရသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က မိမိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္ျပေတာင္းဆိုေပးရမည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ဥပေဒ အာဏာ သက္ေရာက္သည့္ေန့မွ စတင္၍ ထိုဥပေဒျပဌါန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အာမခံေျကး ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အတုိင္း အာမခံေၾကးကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ယူခြင့္ ရွိသည္-

အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့သည့္ အာမခံထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

(၁) အသက္ျပည့္ အျငိမ္းစားခံစားခြင့္ အေနျဖင့္ အာမခံေျကးေငြကို ၂၀၁၂ ခု ဥပေဒအရ စတင္ေပးသြင္းထားခဲ႕စဥ္မွသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ လေပါင္း ၁၈၀ (၁၅ ႏွစ္) စာ ေပးသြင္းထားပီးျဖစ္ပါက အလုပ္သမား၏ ပွ်မ္းမွ် လစာ တစ္လစာ၏ ၁၅ ဆ ကို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းရယူခြင့္ရမည္။

(၂) ၁၂ လ မွ လေပါင္း ၁၈၀ အတြင္း သြင္းထားပီးသူသည္ အလုပ္ရွင္မွသြင္းေပးထားေငြ ၏ ၄၀ % ႏွင့္ အလုပ္သမား သြင္းေငြကို အတိုးႏွင့္ ျပန္ရမည္။

(၃) ၁၂ လ ေအာက္ အာမခံေငြေပးသြင္းထားရင္ ေပးသြင္းထားေငြအားလုံးျပန္ထုတ္ယူခြင့္ ရွိသည္။

အာမခံထားသူသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိေျကာင္းေဆးစာ နွင့္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ အျငိမ္းစားသက္ျပည့္ အရြယ္ ျဖစ္ေျကာင္အေထာက္အထားတင္ျပရမည္။ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ထားျပီးေသာ အလုပ္သမားတိုင္း အလုပ္ရွင္တိုင္း အာမခံေျကးမ်ားလစဥ္ လတိုင္း တင္းတင္းရင္းရင္း ေပးသြင္းရသလို ရပိုင္ခြင့္အက် ဳိးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးပီး ေတာင္းခံေပးျကဖို ့ အားေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။

အလုပ္သမား ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္မ်ားကို အလ်င္မီေအာင္ ထုတ္ေပး နိုင္ဖို ့ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ ့လုိသလုိ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ၁ ၃ ၄ ၅ အားလုံးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သလို၊ လုပ္ေဆာင္ဖို ့တိုပ္တြန္းပါရေစ အလုပ္သမား မ်ားအတြက္လည္း ရသင့္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို လည္း လူမႈဖူလုံေရးဌာန ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားအထိ နားလည္သိရွိေနပီး အာမခံထားသူမ်ား ေတာင္းခံလာပါက ေသခ်ာ ရွင္းျပကူညီလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးထားေပးဖို ့ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

အာမခံေျကးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာက္ခံ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈျပန္ေပး၊ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ျပည္သူလူထု အတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ႕ အာမခံ အစီစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေဆးခန္းမ်ား ေဆးရုံမ်ား ဆရာဝန္မ်ားအား ပိတ္ရက္မရွိ ၂၄ နာရီ ထားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေဆးရုံမ်ားကို လည္း နယ္ေျမေဒသ အလိုက္မ်ားစြာ ဖြင့္ေပးထားဖို ့ေတာင္းဆိုပါရေစ (သို ့မဟုတ္) အစိုးရျပည့္သူ ့ေဆးရုံမ်ားမွာ လူမႈဖူလုံေရး ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား လက္ခံကုသေပးနိုင္ဖို ့စီစဥ္ေပးပါကလည္း အာမခံထားသူ အလုပ္သမား မ်ား အတြက္ပိုအဆင္ေျပလာႏိုင္ပါတယ္။ အာမခံထားလိုသူမ်ားလည္း တိုးတက္လာနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ လုပ္ထားပါက အလုပ္သမားေနာင္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ေအးနိုင္ျကပါေစမယ္။ အေရးျကီးတာက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ ရေအာင္ေတာင္းပါ ေသခ်ာကိုင္ေဆာင္ထားပါ အခြင့္အေရး အျပည့္ အသုံးခ်ပါ။

မွတ္ပုံတင္လိုပဲ အေရးျကီးပါတယ္။ ၂၀၁၂ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံဥပေဒအရ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ခဲ႕ရင္ သင္ သူေဌး ျဖစ္ေနရင္လည္း သင္လစာဝင္ေငြက ေဒၚလာ ရာ ေထာင္ခ်ီရေနတာဆိုရင္ ျပန္ရမယ့္ ပမာဏကလည္း အမ်ားျကီးပါ။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကိုင္ထားပီး ၁၅ ႏွစ္စာ သြင္းထားခဲ႕တဲ႕ အာမခံ ေငြေတြ အနိမ့္ဆုံး ပွ်မ္းမွ် လစာက ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ၁၅ ဆ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ပမာဏ။ သင္ျပန္မေတာင္းရင္ သင္ေလာက္ မိုက္တဲ႕သူ ဘယ္သူရွိအုံးမလဲ။ မိမိရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္က အလကား သုံးစားမရတဲ႕ ကဒ္လ္ုိ့ ့မမွတ္လိုက္ပါနဲ႕ ဗ်

အစိုးရက အေကာင္းဆုံး စီစဥ္ေပးထားတာျဖစ္လို ့ တန္ဖိုးရွိတယ္ တန္ဖိုးသိပါ တန္ဖိုးထားပါ။ က်ေနာ္မွာ အခု လူမႈဖူလုံေရး အာမခံကဒ္ SMART CARD ရွိတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္မွာ အာမခံေငြ ေဒၚလာ အနည္းဆုံ ၂၅၀၀ ပမာဏ ေလာက္ေတာ့ ျပန္ရ မွာပါခင္ဗ်ာ။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းတို ့အေနနဲ႕ လည္း ရခြင့္အျပည့္ရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း မိမိအလုပ္သမားရဲ႕ အခြင့္အေရး မိမိက မေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အစိုးရက ေပးတဲ႕ အာမခံ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကို ေတာင္းခံခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးထားနိုင္ၾကပါေစဗ်ာ။

sharer from : xyznews

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

အလကားပေးထားတာ မဟုတ်တဲ့ လူမှုဖူလုံရေးကတ်ပြားလေးအကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဌာနများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရသော အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းများနှင့် အလုပ်ရှင် များ ၎င်းလုပ်ငန်းဌာနများရှိ အုပ်ချ ုပ်ရေး အရာရှိများ၊ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိများ၊ လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနမှူ းများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ

ယနေ့တော့ လုပ်ငန်းခွင် က အလုပ်သမား များအတွက် နိုင်ငံတော်က စီစဉ် သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်ပေးထားသည့် လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ အကြောင်း တင်ပြပါရစေ

လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် နေ့မှာ ပြဌါန်း ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း ဥပဒေ ဟာ နိုင်ငံတော် သမ္မတမှ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်ဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ စ၍ အကျ ိုး သက်ရောက်ပါတယ်။

လူမှုဖုလုံရေးရန်ပုံငွေ အတွက် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်က လစာဝင်ငွေအပေါ်မှာ အချ ိုးကျ တွက်ချက်ထားသည့် ငွေပမာဏ ကို လစဉ် မဖြစ်မနေ ထည့်ဝင်ပေးရပါတယ်။ အစိုးရအနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ မထားမနေရ လုပ်ငန်းဌာနများကို သတ်မှတ်အကြောင်းကြားထားပီး အာမခံမထား မနေရ အလုပ်သမားတိုင်း သည် မိမိတို့ ဝင်ငွေမှ လစဉ် ပေးဆောင်ရသည်။ အလုပ်သမားတိုင်း လူမှုဖူလုံရေးကဒ် လုပ်ထားရပါတယ်။

လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အလုပ်သမားတိုင်းအတွက်

၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှု

၂။ မိသားစုထောက်ပံ့မှု

၃။ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှု အကျ ိုးခံစားခွင့် ။ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်

၄။ အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်

၅။ အခြားလူမှုဖူလုံရေးတို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပဒေပါ ပြဌါန်းချက်များအရတော့ –

ယနေ့ လုပ်ငန်းဌာနတိုင်း အလုပ်ရုံ စက်ရုံတိုင်းက အလုပ်သမားများအတွက် မထားမနေရ ထားနေရသည့် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံတွင် အမှတ်စဉ် ၁။ ၃။ ၄။ ၅။ အချက်များအတွက် အကြုံးဝင်ပါတယ်။

ယနေ့ လုပ်ငန်းဌာနများနှင့် အလုပ်သမားများ မိမိတို့လစဉ် ထည့်ဝင်နေရသည့် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံငွေကို တာဝန်ကျေရုံ ပေးနေရတာမဟုတ်သလို မိမိတို့ရရှိမည့် ထိုအာမခံအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရယူ ကြဖို့လိုပါတယ်။ အလုပ်သမားသည် လူမှုဖူလုံရေးကဒ် ကို အထင်မသေးပါနဲ့ ဘာမှ သုံးစားမရပါဘူးကွာ ဆိုပီး သေချာ သိမ်းဆည်းမထားပဲ အသုံးမချတက်ရင် လူအ ဖြစ်ပါတယ်။

ကုမ္ပဏီတွေက အုပ်ချုပ်ရေးမန်နေဂျာတွေ၊ ငွေစာရင်းဌာနက ဘဏ္ဍာရေးမှူးတွေ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ အတွက် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးနေသူ ဝန်ထမ်းများသည်လည်း အစိုးရက မဖြစ်မနေလုပ်ခိုင်းလို့ ငွေသွင်းခိုင်းလို့ဆိုပီး အာမခံကဒ်လုပ်ပေးရုံ အာမခံငွေသွင်းပေးရုံလောက်သာ ဝတ်ကျေတန်းကျေသဘောမထားစေချင်ပါ။ မိမိငွေမဟုတ်လို့ ပီးရင် ပီးတာပဲဆိုပီး လွယ်လွယ် သဘောမထားစေချင်ပါ။

အလုပ်သမားတိုင်း မိမိတို့အတွက်ကုမ္ပဏီက လူမှုဖူလုံရေးအာမခံထားပေးပီး ငွေသွင်းနေရတယ်ဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ လူမှုဖူလုံရေးကဒ် ရအောင်တောင်းပါ။ ကုမ္ပဏီက သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူထားရသူကလည်း လူမှုဖူလုံရေးရုံးမှ အာမခံထားပီးသော မိမိတို့အလုပ်သမားများ၏ ကဒ်ကို ရအောင်တောင်းပါ။ အလုပ်သမားများထံကို သေချာအပ်နှံပေးပါ။ ထိုကဒ်သည် အလုပ်သမားက အလုပ်ထွက်သွားလျှင် ယူသွားရမည့်ကဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ပြောင်းသွားလျှင်လည်း ယူသွားရမည့်ကဒ်ဖြစ်သည်။ နောက်အလုပ်ဌာနသစ်ကိုရောက်သွားလျှင် ထိုကဒ်အမှတ်ကို လူမှုဖူလုံရေးလျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြပေးရမည် ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိမိကဒ်သည် မိမိငွေသွင်းခဲ့သော လပေါင်းများစွာကို ရေတွက်ထားမှာ ဖြစ်သော ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။

ယခုအခါ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်များကို SMART CARD များဖြင့် လုပ်ပေးထားပါသည်။ ထို ကဒ်သည် အာမခံထားသူ အတွက် မှတ်ပုံတင်လို အသုံးဝင်သော ဘဝအာမခံချက်ပေးသော အလုပ်သမားဘဝ၏ သက်သေခံကဒ် လည်းဖြစ်ပေ သည်။ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်ကို အထင်မသေးပါနဲ့ အာမခံထားသူဟာ မကျန်းမာလို့ဆေးကုချင်ရင် မိမိအတွက် သတ်မှတ်ပေးထားသည့်ဆေးခန်း တွင် အခမဲ့ဆေးကုသခွင့်ရမည်။

ထို ဆေးခန်းများသည် စနေ တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် ပိတ်ထားသဖြင့် အာမခံထားသူသည် ထိုပိတ်ရက် များတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတက်ရပါက မိမိတို့တက်ရောက်သည့်ဆေးရုံမှဆေးစာများဖြင့် လူမှုဖူလုံရေး ဆေးခန်းဖွင့်သည့်နေ့တွင် သွားရောက်ပြသကာ ဆေးကုသစရိတ်တောင်းခံနိုင်သည်။ အာမခံထားသူသည် မကျန်းမမာ ဖြစ်သည့် နေ့မှ ရှေ့ပိုင်း ၆ လအတွင်း လက်ရှိလုပ်ငန်းဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ရမည်။ အနည်းဆုံး အာမခံကြေး ၄ လ စာ ပေးသွင်းထားပီး ဖြစ်ရမည်။

အာမခံထားသူ အလုပ်သမားသည် ကျန်းမာရေးကြောင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့် အခါ၊ ဆေးခွင့်ယူထားစဉ် အလုပ်ရှင်မှ လစာမပေးသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိသောအခါ ပျမ်းမျှလစာ၏ ငွေ ၆၀% ကို ၂၆ ပတ်(၆ လစာ) အထိ လူမှုဖူလုံရေးဌာနသို့ တင်ပြတောင်းဆို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ဆေးစာများတင်ပြရမည်။ ဆေးစစ်ချက်များနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်း ဆေးရုံ ဆရာဝန် ဆေးစစ်ချက်များပါရမည်။ အာမခံထားသူ အမျ ိုးသမီ းများ မီးဖွားပါက ဆေးခွင့် အတွက် လစာငွေ၏ ၇၀% ခံစားခွင့် ရမည်။ ဆေးကုသမှု မီးဖွားစရိတ် အနေဖြင့် မိမိလစာ၏ ငွေ ၅၀ % ရမည်။ ကလေးအမွှာ ၂ ယောက်မွေးပါက ၇၅ % ရမည်။ အမွှာ ၃ ယောက်အထက်မွေးပါက မိမိလစာ ပျှမ်းမျှ လစာ ၁၀၀ % အပြည့် ကို မီးဖွားစရိတ်အနေဖြင့်ရမည်။ ထိုစရိတ်ငွေသည် ကုမ္ပဏီနှင့်မသက်ဆိုင်ပေ။ အာမခံထားသူအတွက် သီးသန့်စရိတ်ဖြစ်ပေသည်။

အာမခံထားသူ အလုပ်သမား အမျ ိုးသားသည် မိမိ၏ ဇနီး မီးဖွားရင် ခွင့် ၁၅ ရက်ယူနိုင်သလို ထို ၁၅ ရက်စာအတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့်ငွေ တောင်းခံနိုင်သည်။ သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားစဉ်ကတည်းက မိမိတို့အားသတ်မှတ်ပေးထားသော လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းကို ပြသပြီး သူတို့စီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်း လိုက်နာရပေမည်။ မီးဖွားခြင်း ကလေးစောင့်ရှောက်မှုများ လည်း အခမဲ့ရပေမည်။

ထိုအကျိုးခံစားခွင့်ကို အလုပ်သမားက မိမိရပိုင်ခွင့် ဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူထားရသူများ ကိုယ်တိုင်က မိမိအလုပ်သမားများအတွက် ထိထိရောက်ရောက် တင်ပြတောင်းဆိုပေးရမည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ ဥပဒေ အာဏာ သက်ရောက်သည့်နေ့မှ စတင်၍ ထိုဥပဒေပြဌါန်းချက်နှင့်အညီ အာမခံကြေး ပေးသွင်းသူများသည် အောက်ပါ အတိုင်း အာမခံကြေးကို ပြန်လည် ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်-

အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့် အာမခံထားသော အလုပ်သမားများအတွက်

(၁) အသက်ပြည့် အငြိမ်းစားခံစားခွင့် အနေဖြင့် အာမခံကြေးငွေကို ၂၀၁၂ ခု ဥပဒေအရ စတင်ပေးသွင်းထားခဲ့စဉ်မှသည် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လပေါင်း ၁၈၀ (၁၅ နှစ်) စာ ပေးသွင်းထားပီးဖြစ်ပါက အလုပ်သမား၏ ပျှမ်းမျှ လစာ တစ်လစာ၏ ၁၅ ဆ ကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရယူခွင့်ရမည်။

(၂) ၁၂ လ မှ လပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း သွင်းထားပီးသူသည် အလုပ်ရှင်မှသွင်းပေးထားငွေ ၏ ၄၀ % နှင့် အလုပ်သမား သွင်းငွေကို အတိုးနှင့် ပြန်ရမည်။

(၃) ၁၂ လ အောက် အာမခံငွေပေးသွင်းထားရင် ပေးသွင်းထားငွေအားလုံးပြန်ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။

အာမခံထားသူသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း မရှိကြောင်းဆေးစာ နှင့် အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသော အငြိမ်းစားသက်ပြည့် အရွယ် ဖြစ်ကြောင်အထောက်အထားတင်ပြရမည်။ လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ ထားပြီးသော အလုပ်သမားတိုင်း အလုပ်ရှင်တိုင်း အာမခံကြေးများလစဉ် လတိုင်း တင်းတင်းရင်းရင်း ပေးသွင်းရသလို ရပိုင်ခွင့်အကျ ိုးများကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပီး တောင်းခံပေးကြဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။

အလုပ်သမား နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်း လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ကဒ်များကို အလျင်မီအောင် ထုတ်ပေး နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုသလို လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ၁ ၃ ၄ ၅ အားလုံးကို ထိထိရောက်ရောက် အကောင်ထည်ဖော် လုပ်ဆောင် သင့်သလို၊ လုပ်ဆောင်ဖို့တိုပ်တွန်းပါရစေ အလုပ်သမား များအတွက်လည်း ရသင့်သော ခံစားခွင့်များကို လည်း လူမှုဖူလုံရေးဌာန အောက်ခြေဝန်ထမ်းများအထိ နားလည်သိရှိနေပီး အာမခံထားသူများ တောင်းခံလာပါက သေချာ ရှင်းပြကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။

အာမခံကြေးများကို ထိထိရောက်ရောက် ကောက်ခံ၊ ထိထိရောက်ရောက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပြန်ပေး၊ ထိထိ ရောက်ရောက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်ပေးရင်ဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထု အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အာမခံ အစီစဉ် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဆေးခန်းများ ဆေးရုံများ ဆရာဝန်များအား ပိတ်ရက်မရှိ ၂၄ နာရီ ထားပေးနိုင်ရန်နှင့် အလုပ်သမားဆေးရုံများကို လည်း နယ်မြေဒေသ အလိုက်များစွာ ဖွင့်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ (သို့မဟုတ်) အစိုးရပြည့်သူ့ဆေးရုံများမှာ လူမှုဖူလုံရေး ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ အရေးပေါ်လူနာများအား လက်ခံကုသပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးပါကလည်း အာမခံထားသူ အလုပ်သမား များ အတွက်ပိုအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။ အာမခံထားလိုသူများလည်း တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။

လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ လုပ်ထားပါက အလုပ်သမားနောင်ရေး နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်အေးနိုင်ကြပါစေမယ်။ အရေးကြီးတာက လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ် ရအောင်တောင်းပါ သေချာကိုင်ဆောင်ထားပါ အခွင့်အရေး အပြည့် အသုံးချပါ။

မှတ်ပုံတင်လိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ၂၀၁၂ လူမှုဖူလုံရေး အာမခံဥပဒေအရ အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ရင် သင် သူဌေး ဖြစ်နေရင်လည်း သင်လစာဝင်ငွေက ဒေါ်လာ ရာ ထောင်ချီရနေတာဆိုရင် ပြန်ရမယ့် ပမာဏကလည်း အများကြီးပါ။ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်ကိုင်ထားပီး ၁၅ နှစ်စာ သွင်းထားခဲ့တဲ့ အာမခံ ငွေတွေ အနိမ့်ဆုံး ပျှမ်းမျှ လစာက ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် ၁၅ ဆ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ပမာဏ။ သင်ပြန်မတောင်းရင် သင်လောက် မိုက်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိအုံးမလဲ။ မိမိရဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ကဒ်က အလကား သုံးစားမရတဲ့ ကဒ်လို့မမှတ်လိုက်ပါနဲ့ ဗျ

အစိုးရက အကောင်းဆုံး စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ တန်ဖိုးရှိတယ် တန်ဖိုးသိပါ တန်ဖိုးထားပါ။ ကျနော်မှာ အခု လူမှုဖူလုံရေး အာမခံကဒ် SMART CARD ရှိတယ်။ နောင်တချိန်မှာ အာမခံငွေ ဒေါ်လာ အနည်းဆုံ ၂၅၀၀ ပမာဏ လောက်တော့ ပြန်ရ မှာပါခင်ဗျာ။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ လည်း ရခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်။ အလုပ်ရှင်များလည်း မိမိအလုပ်သမားရဲ့ အခွင့်အရေး မိမိက မပေးနိုင်ရင်တောင်မှ အစိုးရက ပေးတဲ့ အာမခံ အကျိုးကျေးဇူး များကို တောင်းခံခွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင် ပေးထားနိုင်ကြပါစေဗျာ။

 

sharer from : xyznews