Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

လက္ရွိကာလဟာ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား အျဖစ္ မ်ားေလ့ ရွိ တဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔
မုတ္သုံေလဝင္ေရာက္ေနစဥ္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻႀကီးေပၚတ ြင္ (၁)စကၠန႔္လွ်င္ မိုးႀကိဳး အႀကိမ္(၁၀၀)ခန႔္ ပစ္ခတ္မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း အႏၲရာယ္

မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လ်ပ္စစ္ဓါတ္သယ္ေဆာင္ထားေသာ မိုးတိမ္ေတာင္တိမ္တိုက္တစ္ခုေၾကာင့္ လ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းစီးကူးရာမွ လ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းျဖစ္ေပၚ ေစ ေသာျဖစ္ရ ပ္ကိုေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း (၃)မ်ိဳးရွိ၍ (၁) တိမ္တိုက္တစ္ခုတည္းအတ ြင္း တိမ္၏ထိပ္ႏွင့္ေအာက္ေျခအၾကား လ်ပ္စစ္စီးကူးျခင္း (၂) တိမ္တိုက္တစ္ခုႏွင့္ ေနာက္တိမ္တိုက္တစ္ခုတို႔အၾကားလ်ပ္စစ္စီးကူးျခင္း နဲ႔ (၃) တိမ္တိုက္တစ္ခုနဲ႔ေ ျမျပင္တို႔အၾကား လ်ပ္စစ္စီးကူးျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္တိမ္တိုက္နဲ႔ေ ျမျပင္ ေပၚရွိ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုတို႔အၾကားလ်ပ္စစ္စီးကူးျခင္းကို မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း လို႔ေခၚပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ မုတ္သုံေလအဝင္ေနာက္က်ၿပီး၊ ထြ ြက္ေစာလာခဲ့တဲ့အ တ ြက္ မိုးရာသီကာလတိုေတာင္းလာၿပီး၊ မိုးႀကိဳ နဲ႔ မိုး လ ြန္ကာလမ်ား ရွည္လ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ မိုးႀကိဳ နဲ႔မိုးလ ြန္ ကာလမ်ားမွာ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြျဖစ္ ေ လ့ ရွိတဲ့အတြက္ မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေပၚမႈအႀကိမ္ အ ေရအတ ြက္ေတ ြ တိုးလာၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္မႈ၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ၊ မိုးသီးေၾက ြက်မႈ၊ မိုးသည္းထန္မႈေတ ြ တိုးလာေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းဟာ အႏၲရာယ္အႀကီးဆုံးျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ အ ေသ အ ေ ပ်ာက္အ မ်ားဆုံးျဖစ္ ေနပါတယ္။ လက္ရွိကာလ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တ ြင္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရ၍ေသဆုံ း ရသူ အ ေရအ တ ြက္မွာ အခ်ိဳ႕ႏွစ္မ်ားတ ြင္ တစ္ရာေက်ာ္အထိရွိ လာပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အကာအက ြ ယ္ မဲ့တဲ့ လယ္သူမမ်ားနဲ႔လယ္သမားမ်ားဟာ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံ းျဖစ္ၾကပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္တစ္ခုရဲ႕အက ြာ အ ေဝးကိုခန႔္မွန္းနည္း။
မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းအႏၲရာယ္ဟာ မိမိနဲ႔ မိုးတိမ္ေတာင္တို႔ရဲ႕အက ြာ အ ေဝး အ ေပၚမွာ မူတည္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပိုနီးေလ အႏၲရာယ္ပိုႀကီးေလျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးတိမ္ေတာင္တစ္ခုနဲ႔ႀကဳံႀကိဳက္ပါက မိမိ နဲ႔ မိုးတိမ္ေတာင္အ က ြာ အ ေဝးကို ခန႔္မွန္းသိရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အလ ြယ္ကူဆုံးနည္ းလမ္း က ေတာ့ လ်ပ္စီးလက္သည္ကို စတင္ျမင္ ရ ေသာ အခ်ိန္ကိုစမွတ္ပါ။ ထို႔ ေနာက္ ေနာက္မွ ကပ္လ်က္လိုက္လာေသာ မိုးၿခိမ္းသံၾကားရခ်ိန္ကို မွတ္သားပါ။ အဆိုပါအခ်ိန္ႏွစ္ခုရဲ႕ ျခားနားခ်က္ကို စကၠန႔္ျဖင့္ရွာပါ။ ရရွိေသာ
အခ်ိန္ ကြ ြာျခားခ်က္(စကၠန႔္)ကို ၅ ျဖင့္စားပါ။ ရရွိေသာ ရလဒ္ဟာ မိမိ နဲ႔ မိုးတိမ္ေတာင္တို႔ရဲ႕အ က ြာ အ ေဝး(မိုင္)ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ။ လ်ပ္စီးလက္ၿပီးေနာက္ မိုးၿခိမ္းသံကို (၁၀)စကၠန႔္အၾကာတ ြင္ၾကားရပါက မိမိနဲ႔မိုးတိမ္ေတာင္အက ြာ အ ေဝးမွာ ၁၀/၅ = ၂ မိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာက ြယ္ရန္။
သင္ဟာ အျပင္တြင္ေရာက္ရွိေနပါက
ေကာင္းကင္ကိုအၿမဲမျပတ္ေလ့လာအကဲခတ္ေနပါ။ မဲေမွာင္လာမယ့္ေကာင္း ကင္။ လ်ပ္စီးလက္ျခင္း(သို႔) ေလတိုက္ခတ္မႈျပင္းလာျခင္း စတာေတြကို အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိုးမရ ြာမီ လ်ပ္စီးလက္တတ္တဲ့အတ ြက္ မိုး႐ြာေအာင္အထိ ေစာင့္ မ ေနပါနဲ႔။ မိုးၿခိမ္းသံၾကားရၿပီဆိုပါက လုံၿခဳံရာေနရာတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းရွာေဖြခိုလႈံပါ။ အ ေကာင္းဆုံးခိုလႈံ ရာေနရာမ်ားမွာ ခိုင္ခံ့ေသာအေဆာက္အဦ၊ သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာ ဥ္တစ္စီးအ တ ြင္း ခိုလႈံျခင္းျဖစ္ပါတ ယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တ ံခါ း ကိုေသ ေသခ်ာခ်ာ ပိတ္ထားရန္ မ ေမ့ပါနဲ႔။

ေသးငယ္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ က ြၽဲ၊ န ြားတင္းကုတ္၊ ဂို ေဒါင္အငယ္စား၊ ေပ်ာ္ပ ြဲစားထြက္ရာေနရာ၊ ေဘ့စ္ေဘာ က ြင္း၊ အျပင္တြင္ခ်ထားေသာခုံရွည္ စသည္တို႔ကို ေရွာင္ရွားပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္တ ြင္ ခိုလႈံစရာမရွိပါက သစ္ပင္မ်ားမွ ေဝးရာ တ ြင္ေနပါ။ ဟင္းလင္းျပင္ တ ြင္ သစ္ပင္၏အျမင့္ထက္ႏွစ္ဆခန႔္ ေဝး ေသာေနရာတ ြင္ ေျခကိုစု၍ ထိုင္ခ်ပါ။ လက္မ်ားျဖင့္ နားႏွစ္ဖက္ကိုပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ မိုးၿခိမ္းသံအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ သင္ဟာ လူအုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေနပါက တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အနည္းဆုံး (၁၅)ေပအက ြာ တ ြင္ ခ ြာေနပါ။ ေရ မွ ေဝးရာေရွာင္ေနပါ။ အ ေၾကာင္း
က ေတာ့ ေရဟာ လ်ပ္စစ္ လ ြယ္ကူစ ြာ စီးကူးႏိုင္ေသာ လ်ပ္ကူးပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ေရကူးျခင္း၊ ေရထဲျဖတ္ေလွ်ာက္ျခ င္း၊ ေရကူးဝတ္စုံျဖင့္ေရငုပ္ျခင္း၊ ေရလႊာေလွ်ာစီးျခင္း စတာေတ ြဟာ အႏၲရာယ္ မကင္းတတ္ၾကပါ။ ေရအိုင္ငယ္မ်ား၊ ဗြက္အိုင္မ်ားထဲ တ ြင္ ရပ္ မ ေနမိပါေစႏွင့္။

သတၳဳပစၥည္းမ်ားပါတတ္ေသာ အဝတ္လွမ္းႀကိဳးမ်ား၊ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား မွ ေဝးေဝး တ ြင္ေန ပါ။ ေနာက္ေက်ာပိုးအိတ္မ်ား ကိုလည္း ခ်ထားပါ။ ျပင္ပ တ ြင္ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ေဆာင္ ရ ြက္ ေနပါက ေနာက္ဆုံးၾကားလိုက္ ရ ေသာ မိုးၿခိမ္းသံ ႏွင့္ ျမင္လိုက္ ရ ေသာ လ်ပ္စီးလ က္ျခင္းတို႔မွအနည္းဆုံး မိနစ္(၃၀)ခန႔္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္ပါ။

သင္ဟာအိမ္အတ ြင္းတ ြင္ေရာက္ရွိေနပါက
ေရကိုေရွာင္ပါ။ ေရဟာ လ်ပ္စစ္အလ ြယ္တကူ ကူးႏိုင္ေသာ လ်ပ္ကူးပစၥည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရမခ်ိဳးပါနဲ႔။ လက္ေဆးျခင္း၊ အိုး ခ ြက္ပန္းကန္မ်ားေဆးျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ ဖြပ္ျခင္း စတာေတြကိုေရွာင္ရွားပါ။ လိုင္းႀကိဳးဖုံးမ်ားကို မသုံးပါနဲ႔ ။ ျပင္ပတြင္ရွိ တယ္လီဖုန္း လိုင္းႀကိဳးအတ ြင္းသို႔ လ်ပ္စစ္စီးဝင္လာတတ္ပါတယ္။ မိုးတိမ္ေတာင္နီးကပ္ေနစဥ္ က ြန္ပ်ဴတာ၊ လ်ပ္စစ္အသုံး အ ေဆာင္မ် ားကို အသုံးမျပဳပဲေနပါ။ တံခါးမ၊ ျပဴတင္းေပါက္၊ ေပၚတီကို မ်ားအနီးတ ြင္ မ ေနပါနဲ႔။

မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းကို ကာက ြယ္ျခင္း -မိုးႀကိဳးလႊဲ
မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းသည္ အ ေဆာက္အဦမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အ ေပၚတ ြင္ ကမာၻအႏွံ႔ ထိခိုက္မႈမ်ားျပားေစေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္ ။ မိုးႀကိဳးပစ္ခတ္မႈတ ြင္ တိုက္႐ိုက္ထ္ခိုက္မႈ (Direct Impact) ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံထိခိုက္မႈ(Secondary impacts) ဟူ၍ ခ ြဲ ျခားႏိုင္ၿပီး၊ အ ေဆာက္အဦတစ္ခု (သို႔မဟုတ္)လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို လုံးဝပ်က္စီး(သို႔)ရပ္တံ့ သ ြားေအာင္အ ထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ စ ြမ္းရွိၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္လည္း အ ေျမာက္အမ်ား သိုေလွာင္ထားေသာ ေပါက္က ြဲ ေစတတ္တဲ့ပစၥည္းဂိုေဒါင္ကိုမိုးႀကိဳးပစ္ခံရပါက မီးေလာင္ ကြၽမ္းမႈကိုျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ တ ြင္လည္း အ ေဝးတ ြင္တပ္ဆင္ထားတဲ့ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား ၊ တာဝါတိုင္မ်ား၊ ထရန္ စ ေဖာ္မာမ်ား မိုးႀကိဳးပစ္ခံရပါက မ်ား စ ြာေသာလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန႔္သ ြားေစႏိုင္တယ္။

မိုးႀကိဳးလႊဲအမ်ားစုဟာ ေျမျပင္ေပၚရွိ အ ေဆာက္အဦကိုအကာအက ြယ္ ေပးရန္ အတ ြက္ ျပဳလုပ္ထားေလ့ ရွိ ၾကပါတယ္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါက မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ်ာ့က် ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ဘူး ၾက ေသာ္လည္းေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ၾကပါ။

မိုးႀကိဳးလႊဲတစ္ခုကို lightning-rod, lightning arrestor, Surge protector ဟု အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ မိုးႀကိဳးလႊဲအမ်ားစုရဲ႕ သ ေဘာတရားမွာ လ်ပ္စစ္လႊဲေျပာင္းေပးေသာစံနစ္ျဖစ္ၿပီး၊မိုးႀကိဳးပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ရရွိလာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ လ်ပ္စီးေၾကာင္းရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။

မိုးႀကိဳးလႊဲတစ္ခုတည္ေဆာက္ပုံမွာ သတၳဳအစ သို႔မဟုတ္ သတၳဳေခ်ာင္းတစ္ခုကို လ်ပ္ကူးပစၥည္း မ်ားခံကာ ေျမျပင္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊
အ ေဆာက္အဦကိုမိုးႀကိဳးပစ္ခံ ရပါက လ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းကို အ ေဆာက္အ ဦကို မထိခိုက္ေစပဲ ေျမျပင္သို႔ လမ္းလႊဲ ေပးလိုက္ေ သာ စံနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
ႀကီးမားရွည္လ်ားေသာ အ ေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္ပါက မိုးႀကိဳးလႊဲတစ္ခုတည္းတပ္ဆင္႐ုံျဖင့္ အ ေဆာက္အဦတစ္ခုလုံး မကာ က ြယ္ႏိုင္ေတာ့ပါက၊ မိုးႀကိဳးလႊဲ အ ေရအတ ြက္ကို တိုးျမႇင့္တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အကာအကြယ္ျပဳဧရိယာကို အ ေဆာက္အဦတစ္ခုလုံးဖုံးမိေစရန္လုပ္ ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ကို မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိတဲ့ မိုးႀကိဳကာလ(ဧၿပီလ နဲ႔ ေမလ ) အတ ြင္းနဲ႔ မိုးေႏွာင္း၊ မိုးလြန္ကာလ(စက္တင္ဘာလ မွ ႏိုဝင္ဘာလ)အတ ြင္း ေန႔စဥ္ ာမ ြန္းလ ြဲ၊ ည ေန ပိုင္းအခ်ိန္အခါမ်ား တြင္ အထူးဂ႐ုစိုက္ကာကြယ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ မုတ္သုံေလဝင္ေရာက္စဥ္နဲ႔ ဆုတ္ ခ ြာစဥ္ကာလ ေတ ြ မွာ ပိုအျဖစ္မ်ားတတ္ပါတယ္။

Source_U Tun Lwin

Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်

မိုးတွင်းကာလ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်ကို အထူးသတိပြုဖို့ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေးချက်

လက်ရှိကာလဟာ မိုးတိမ်တောင်များ အဖြစ် များလေ့ ရှိ တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်သို့
မုတ်သုံလေဝင်ရောက်နေစဉ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပေါ်တ ွင် (၁)စက္ကန့်လျှင် မိုးကြိုး အကြိမ်(၁၀၀)ခန့် ပစ်ခတ်မိုးကြိုးပစ်ခြင်း အန္တရာယ်

မိုးကြိုးပစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ လျပ်စစ်ဓါတ်သယ်ဆောင်ထားသော မိုးတိမ်တောင်တိမ်တိုက်တစ်ခုကြောင့် လျပ်စစ်စီးကြောင်းစီးကူးရာမှ လျပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ် စေ သောဖြစ်ရ ပ်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း (၃)မျိုးရှိ၍ (၁) တိမ်တိုက်တစ်ခုတည်းအတ ွင်း တိမ်၏ထိပ်နှင့်အောက်ခြေအကြား လျပ်စစ်စီးကူးခြင်း (၂) တိမ်တိုက်တစ်ခုနှင့် နောက်တိမ်တိုက်တစ်ခုတို့အကြားလျပ်စစ်စီးကူးခြင်း နဲ့ (၃) တိမ်တိုက်တစ်ခုနဲ့ေ မြပြင်တို့အကြား လျပ်စစ်စီးကူးခြင်း တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တိမ်တိုက်နဲ့ေ မြပြင် ပေါ်ရှိ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုတို့အကြားလျပ်စစ်စီးကူးခြင်းကို မိုးကြိုးပစ်ခြင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၇၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ မုတ်သုံလေအဝင်နောက်ကျပြီး၊ ထွ ွက်စောလာခဲ့တဲ့အ တ ွက် မိုးရာသီကာလတိုတောင်းလာပြီး၊ မိုးကြို နဲ့ မိုး လ ွန်ကာလများ ရှည်လျားလာခဲ့ပါတယ်။ မိုးကြို နဲ့မိုးလ ွန် ကာလများမှာ မိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ် ေ လ့ ရှိတဲ့အတွက် မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအကြိမ် အ ရေအတ ွက်တေ ွ တိုးလာပြီး မိုးကြိုးပစ်မှု၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု၊ မိုးသီးကြေ ွကျမှု၊ မိုးသည်းထန်မှုတေ ွ တိုးလာစေခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းဟာ အန္တရာယ်အကြီးဆုံးဖြစ်လာပြီး နှစ်စဉ် အ သေ အ ေ ပျာက်အ များဆုံးဖြစ် နေပါတယ်။ လက်ရှိကာလ ၂၀၀၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း တ ွင် မိုးကြိုးပစ်ခံရ၍သေဆုံ း ရသူ အ ရေအ တ ွက်မှာ အချို့နှစ်များတ ွင် တစ်ရာကျော်အထိရှိ လာပါတယ်။ အများအားဖြင့် အကာအက ွ ယ် မဲ့တဲ့ လယ်သူမများနဲ့လယ်သမားများဟာ အသေအပျောက်အများဆုံ းဖြစ်ကြပါတယ်။

မိုးတိမ်တောင်တစ်ခုရဲ့အက ွာ အ ဝေးကိုခန့်မှန်းနည်း။
မိုးကြိုးပစ်ခြင်းအန္တရာယ်ဟာ မိမိနဲ့ မိုးတိမ်တောင်တို့ရဲ့အက ွာ အ ဝေး အ ပေါ်မှာ မူတည်လေ့ရှိပါတယ်။ ပိုနီးလေ အန္တရာယ်ပိုကြီးလေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိုးတိမ်တောင်တစ်ခုနဲ့ကြုံကြိုက်ပါက မိမိ နဲ့ မိုးတိမ်တောင်အ က ွာ အ ဝေးကို ခန့်မှန်းသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလ ွယ်ကူဆုံးနည် းလမ်း က တော့ လျပ်စီးလက်သည်ကို စတင်မြင် ရ သော အချိန်ကိုစမှတ်ပါ။ ထို့ နောက် နောက်မှ ကပ်လျက်လိုက်လာသော မိုးခြိမ်းသံကြားရချိန်ကို မှတ်သားပါ။ အဆိုပါအချိန်နှစ်ခုရဲ့ ခြားနားချက်ကို စက္ကန့်ဖြင့်ရှာပါ။ ရရှိသော
အချိန် ကွ ွာခြားချက်(စက္ကန့်)ကို ၅ ဖြင့်စားပါ။ ရရှိသော ရလဒ်ဟာ မိမိ နဲ့ မိုးတိမ်တောင်တို့ရဲ့အ က ွာ အ ဝေး(မိုင်)ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ လျပ်စီးလက်ပြီးနောက် မိုးခြိမ်းသံကို (၁၀)စက္ကန့်အကြာတ ွင်ကြားရပါက မိမိနဲ့မိုးတိမ်တောင်အက ွာ အ ဝေးမှာ ၁၀/၅ = ၂ မိုင် ဖြစ်ပါတယ်။

မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းအန္တရာယ်မှ ကာက ွယ်ရန်။
သင်ဟာ အပြင်တွင်ရောက်ရှိနေပါက
ကောင်းကင်ကိုအမြဲမပြတ်လေ့လာအကဲခတ်နေပါ။ မဲမှောင်လာမယ့်ကောင်း ကင်။ လျပ်စီးလက်ခြင်း(သို့) လေတိုက်ခတ်မှုပြင်းလာခြင်း စတာတွေကို အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေပါ။ များသောအားဖြင့် မိုးမရ ွာမီ လျပ်စီးလက်တတ်တဲ့အတ ွက် မိုးရွာအောင်အထိ စောင့် မ နေပါနဲ့။ မိုးခြိမ်းသံကြားရပြီဆိုပါက လုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကို ချက်ချင်းရှာဖွေခိုလှုံပါ။ အ ကောင်းဆုံးခိုလှုံ ရာနေရာများမှာ ခိုင်ခံ့သောအဆောက်အဦ၊ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာ ဉ်တစ်စီးအ တ ွင်း ခိုလှုံခြင်းဖြစ်ပါတ ယ်။ မော်တော်ယာဉ်တ ံခါ း ကိုသေ သေချာချာ ပိတ်ထားရန် မ မေ့ပါနဲ့။

သေးငယ်သောအဆောက်အဦးများဖြစ်သည့် က ျွဲ၊ န ွားတင်းကုတ်၊ ဂို ဒေါင်အငယ်စား၊ ပျော်ပ ွဲစားထွက်ရာနေရာ၊ ဘေ့စ်ဘော က ွင်း၊ အပြင်တွင်ချထားသောခုံရှည် စသည်တို့ကို ရှောင်ရှားပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်တ ွင် ခိုလှုံစရာမရှိပါက သစ်ပင်များမှ ဝေးရာ တ ွင်နေပါ။ ဟင်းလင်းပြင် တ ွင် သစ်ပင်၏အမြင့်ထက်နှစ်ဆခန့် ဝေး သောနေရာတ ွင် ခြေကိုစု၍ ထိုင်ချပါ။ လက်များဖြင့် နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ထားခြင်းဖြင့် မိုးခြိမ်းသံအန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။

အကယ်၍ သင်ဟာ လူအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေပါက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အနည်းဆုံး (၁၅)ပေအက ွာ တ ွင် ခ ွာနေပါ။ ရေ မှ ဝေးရာရှောင်နေပါ။ အ ကြောင်း
က တော့ ရေဟာ လျပ်စစ် လ ွယ်ကူစ ွာ စီးကူးနိုင်သော လျပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ရေကူးခြင်း၊ ရေထဲဖြတ်လျှောက်ခြ င်း၊ ရေကူးဝတ်စုံဖြင့်ရေငုပ်ခြင်း၊ ရေလွှာလျှောစီးခြင်း စတာတေ ွဟာ အန္တရာယ် မကင်းတတ်ကြပါ။ ရေအိုင်ငယ်များ၊ ဗွက်အိုင်များထဲ တ ွင် ရပ် မ နေမိပါစေနှင့်။

သတ္ထုပစ္စည်းများပါတတ်သော အဝတ်လှမ်းကြိုးများ၊ ခြံစည်းရိုးများ မှ ဝေးဝေး တ ွင်နေ ပါ။ နောက်ကျောပိုးအိတ်များ ကိုလည်း ချထားပါ။ ပြင်ပ တ ွင် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ဆောင် ရ ွက် နေပါက နောက်ဆုံးကြားလိုက် ရ သော မိုးခြိမ်းသံ နှင့် မြင်လိုက် ရ သော လျပ်စီးလ က်ခြင်းတို့မှအနည်းဆုံး မိနစ်(၃၀)ခန့်ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ပါ။

သင်ဟာအိမ်အတ ွင်းတ ွင်ရောက်ရှိနေပါက
ရေကိုရှောင်ပါ။ ရေဟာ လျပ်စစ်အလ ွယ်တကူ ကူးနိုင်သော လျပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ရေမချိုးပါနဲ့။ လက်ဆေးခြင်း၊ အိုး ခ ွက်ပန်းကန်များဆေးခြင်း၊ အဝတ်လျှော် ဖွပ်ခြင်း စတာတွေကိုရှောင်ရှားပါ။ လိုင်းကြိုးဖုံးများကို မသုံးပါနဲ့ ။ ပြင်ပတွင်ရှိ တယ်လီဖုန်း လိုင်းကြိုးအတ ွင်းသို့ လျပ်စစ်စီးဝင်လာတတ်ပါတယ်။ မိုးတိမ်တောင်နီးကပ်နေစဉ် က ွန်ပျူတာ၊ လျပ်စစ်အသုံး အ ဆောင်မျ ားကို အသုံးမပြုပဲနေပါ။ တံခါးမ၊ ပြူတင်းပေါက်၊ ပေါ်တီကို များအနီးတ ွင် မ နေပါနဲ့။

မိုးကြိုးပစ်ခြင်းကို ကာက ွယ်ခြင်း -မိုးကြိုးလွှဲ
မိုးကြိုးပစ်ခြင်းသည် အ ဆောက်အဦများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အ ပေါ်တ ွင် ကမ္ဘာအနှံ့ ထိခိုက်မှုများပြားစေသော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် ။ မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုတ ွင် တိုက်ရိုက်ထ်ခိုက်မှု (Direct Impact) နှင့် တစ်ဆင့်ခံထိခိုက်မှု(Secondary impacts) ဟူ၍ ခ ွဲ ခြားနိုင်ပြီး၊ အ ဆောက်အဦတစ်ခု (သို့မဟုတ်)လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကို လုံးဝပျက်စီး(သို့)ရပ်တံ့ သ ွားအောင်အ ထိ ပြုလုပ်နိုင် စ ွမ်းရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ တွင်လည်း အ မြောက်အများ သိုလှောင်ထားသော ပေါက်က ွဲ စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းဂိုဒေါင်ကိုမိုးကြိုးပစ်ခံရပါက မီးလောင် ကျွမ်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ တ ွင်လည်း အ ဝေးတ ွင်တပ်ဆင်ထားတဲ့ လျပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ ၊ တာဝါတိုင်များ၊ ထရန် စ ဖော်မာများ မိုးကြိုးပစ်ခံရပါက များ စ ွာသောလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်သ ွားစေနိုင်တယ်။

မိုးကြိုးလွှဲအများစုဟာ မြေပြင်ပေါ်ရှိ အ ဆောက်အဦကိုအကာအက ွယ် ပေးရန် အတ ွက် ပြုလုပ်ထားလေ့ ရှိ ကြပါတယ်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက မိုးကြိုးပစ်ခြင်းဖြစ်စဉ်များကို လျော့ကျ အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူး ကြ သော်လည်းအောင်မြင်မှုမရခဲ့ကြပါ။

မိုးကြိုးလွှဲတစ်ခုကို lightning-rod, lightning arrestor, Surge protector ဟု အမည် အမျိုးမျိုးဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ မိုးကြိုးလွှဲအများစုရဲ့ သ ဘောတရားမှာ လျပ်စစ်လွှဲပြောင်းပေးသောစံနစ်ဖြစ်ပြီး၊မိုးကြိုးပစ်ခံရမှုကြောင့်ရရှိလာနိုင်သော ထိခိုက်မှု ကို လျှော့ချပေးနိုင်ကြပါတယ်။ လျပ်စီးကြောင်းရဲ့ လမ်းကြောင်းကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။

မိုးကြိုးလွှဲတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံမှာ သတ္ထုအစ သို့မဟုတ် သတ္ထုချောင်းတစ်ခုကို လျပ်ကူးပစ္စည်း များခံကာ မြေပြင်နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊
အ ဆောက်အဦကိုမိုးကြိုးပစ်ခံ ရပါက လျပ်စစ်စီးကြောင်းကို အ ဆောက်အ ဦကို မထိခိုက်စေပဲ မြေပြင်သို့ လမ်းလွှဲ ပေးလိုက်ေ သာ စံနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားရှည်လျားသော အ ဆောက်အဦများဖြစ်ပါက မိုးကြိုးလွှဲတစ်ခုတည်းတပ်ဆင်ရုံဖြင့် အ ဆောက်အဦတစ်ခုလုံး မကာ က ွယ်နိုင်တော့ပါက၊ မိုးကြိုးလွှဲ အ ရေအတ ွက်ကို တိုးမြှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အကာအကွယ်ပြုဧရိယာကို အ ဆောက်အဦတစ်ခုလုံးဖုံးမိစေရန်လုပ် ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

မိုးကြိုးအန္တရာယ်ကို မိုးတိမ်တောင်များ အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ မိုးကြိုကာလ(ဧပြီလ နဲ့ မေလ ) အတ ွင်းနဲ့ မိုးနှောင်း၊ မိုးလွန်ကာလ(စက်တင်ဘာလ မှ နိုဝင်ဘာလ)အတ ွင်း နေ့စဉ် ာမ ွန်းလ ွဲ၊ ည နေ ပိုင်းအချိန်အခါများ တွင် အထူးဂရုစိုက်ကာကွယ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မုတ်သုံလေဝင်ရောက်စဉ်နဲ့ ဆုတ် ခ ွာစဉ်ကာလ တေ ွ မှာ ပိုအဖြစ်များတတ်ပါတယ်။

Source_U Tun Lwin

LEAVE A REPLY